Αιτήσεις που απορρίπτονται και δεν προωθούνται

14. Απορρίπτονται από την Αρμόδια Αρχή και δεν προωθούνται προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αιτήσεις καταχώρησης, εφόσον-

(α) Η αίτηση καταχώρησης αντιστοιχεί στις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006,

(β) υπάρχουν ήδη καταχωρημένες ΠΟΠ και ΠΓΕ δυνάμει του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, ή

(γ) η αίτηση καταχώρησης αντιστοιχεί στην περίπτωση που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006.