Δικαίωμα υποβολής ένστασης

15.-(1) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εφόσον έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, δύναται να υποβάλει, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της αναφερόμενης δημοσιοποίησης στο εδάφιο (7), του άρθρου 13, γραπτή ένσταση κατά της αίτησης καταχώρησης για εγγραφή της ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης.

(2) Η ένσταση υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή με την καταβολή τέλους και πρέπει να στηρίζεται σε ένα τουλάχιστον από τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006.

(3) Ο ενιστάμενος προσδιορίζει ειδικά τους λόγους επί των οποίων βασίζεται η ένστασή του, η οποία πρέπει να συνοδεύεται με πλήρη αποδεικτικά στοιχεία.

(4) Σε περίπτωση που τα στοιχεία τα οποία συνοδεύουν την ένσταση είναι ελλιπή ή ανεπαρκή, η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητήσει από τον ενιστάμενο να προσκομίσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση δε που ο ενιστάμενος παραλείπει ή αρνείται να πράξει τούτο η ένσταση απορρίπτεται.

(5) Ο ενιστάμενος δύναται να λάβει από την Αρμόδια Αρχή οποιαδήποτε πληροφορία μετά από έρευνα στο φάκελο, σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης καταχώρησης για εγγραφή ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου καθώς επίσης και το πόρισμα της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

(6) Η Αρμόδια Αρχή αποστέλλει αντίγραφο της ένστασης στον αιτητή, ο οποίος, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία αποστολής της, έχει δικαίωμα να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αντέκθεση με την οποία να αντικρούονται οι λόγοι της ένστασης. Σε περίπτωση που ο αιτητής παραλείψει να υποβάλει αντέκθεση, τότε θεωρείται ότι εγκαταλείπει την αίτησή του.

(7)(α) Η ένσταση και η αντέκθεση, αν υπάρχει, διαβιβάζονται από την Αρμόδια Αρχή στη Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία εξετάζει το παραδεκτό της ένστασης σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006.

(β) Εάν η Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει ότι-

(i) η ένσταση είναι παραδεκτή, καλεί τους ενδιαφερόμενους σε διαβουλεύσεις. Εάν εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη των διαβουλεύσεων -

(αα) οι ενδιαφερόμενοι καταλήξουν σε συμφωνία, η οποία δεν περιλαμβάνει ουσιώδη τροποποίηση της αίτησης καταχώρισης που έχει δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με το εδάφιο (7) του άρθρου 13, η Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει πόρισμα στην Αρμόδια Αρχή, η οποία λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7Α) του παρόντος άρθρου·

(ββ)  οι ενδιαφερόμενοι καταλήξουν σε συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει ουσιώδη τροποποίηση της αίτησης καταχώρισης που έχει δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με το εδάφιο (7) του άρθρου 13, η Συμβουλευτική Επιτροπή ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή, η οποία δημοσιοποιεί εκ νέου, σύμφωνα με το εδάφιο (7) του άρθρου  13, την αίτηση καταχώρισης ως έχει τροποποιηθεί και παρέχει νέα προθεσμία για υποβολή ενστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου·

(γγ) οι ενδιαφερόμενοι δεν καταλήξουν σε  συμφωνία, η Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει πόρισμα στην Αρμόδια Αρχή, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη τις θεμιτές παραδοσιακές χρήσεις και τους πραγματικούς κινδύνους σύγχυσης, λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7Α) του παρόντος άρθρου·

(ii) η  ένσταση δεν είναι παραδεκτή, υποβάλλει πόρισμα στην Αρμόδια Αρχή, η οποία λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7Α) του παρόντος άρθρου.

(7Α) Η Αρμόδια Αρχή, κατά τη λήψη απόφασης στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (7), δύναται -

(α) να απορρίψει το σύνολο των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί κατά της οικείας αίτησης καταχώρισης και να προωθήσει την αίτηση καταχώρισης στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16· ή

(β) να αποδεχτεί μια ή περισσότερες ενστάσεις και να μην προωθήσει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την αίτηση καταχώρισης· ή

(γ) να αποδεχτεί, εν όλω ή εν μέρει, μια ή περισσότερες ενστάσεις και να κάνει εισηγήσεις  προς τον αιτητή, οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν εντός ταχθείσας προθεσμίας:

Νοείται ότι, εάν οι πιο πάνω αναφερόμενες εισηγήσεις δεν ικανοποιηθούν εντός της τεθείσας προθεσμίας, η αίτηση καταχώρισης θεωρείται απορριφθείσα:

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν οι πιο πάνω αναφερόμενες εισηγήσεις ικανοποιηθούν εντός της τεθείσας προθεσμίας και-

(i) δεν έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιώδη τροποποίηση της αίτησης καταχώρισης, η Αρμόδια Αρχή ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 16.

(ii) έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιώδη τροποποίηση της αίτησης καταχώρισης, η τροποποιημένη αίτηση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του άρθρου 13 και παρέχεται νέα προθεσμία για υποβολή ενστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), του παρόντος άρθρου.

(8) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί την απόφασή της στον αιτητή και στον ενιστάμενο.