Προώθηση της αίτησης καταχώρησης στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

16. Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 11, 12, 13, 14 και 15, η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας την ευνοϊκή της απόφαση για προώθηση της αίτησης καταχώρησης στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και τις προδιαγραφές στις οποίες βασίζεται η εν λόγω απόφαση.