Περίοδος μεταβατικής εθνικής προστασίας και περίοδος προσαρμογής

17.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να παραχωρήσει περίοδο μεταβατικής εθνικής προστασίας της ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στην περίπτωση που αυτό έχει ζητηθεί από τον αιτητή.

(2) Στην περίπτωση παραχώρησης μεταβατικής εθνικής προστασίας δυνάμει του εδαφίου (1), η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή για την εγγραφή της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης στο Μητρώο.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να παραχωρήσει περίοδο προσαρμογής σε επιχειρήσεις δυνάμει του άρθρου 5, παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006.

(4) Η μεταβατική εθνική προστασία τερματίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνεται απόφαση αναφορικά με την καταχώρηση της ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 στο Μητρώο ΠΟΠ και ΠΓΕ που τηρείται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δυνάμει της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006.