Σήμανση κατά την προσωρινή προστασία της ονομασίας

18.-(1) Κατά τη διάρκεια της προσωρινής μεταβατικής εθνικής προστασίας, οι παραγωγοί μπορούν να περιλάβουν στη σήμανση του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου τις ενδείξεις "Ονομασία Προέλευσης (ΟΠ)" ή "Γεωγραφική Ένδειξη (ΓΕ)", ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Στην περίπτωση που η αιτούμενη ονομασία εγκρίνεται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οι παραγωγοί χρησιμοποιούν στη σήμανση του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου τις ενδείξεις "Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ)" ή "Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)", ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Σε περίπτωση που η αιτούμενη ονομασία απορριφθεί από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οι ενδείξεις ΟΠ ή ΓΕ όπως αναφέρονται στο εδάφιο (1) τερματίζονται. Τυχόν αδιάθετα αποθέματα γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων υπόκεινται σε αφαίρεση της σήμανσης ΟΠ και ΓΕ μετά την πάροδο το αργότερο έξι μηνών από την απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.