ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
Ίδρυση και σκοπός του ταμείου.

3.  (1) Ιδρύεται ταμείο, καλούμενο «Ταμείο Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές» με σκοπό την εξασφάλιση και τη διάθεση χρηματικών ποσών για σκοπούς παροχής νομικής αρωγής σε επενδυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2)  Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται:

(α)από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το οποίο θα διατεθεί υπέρ αυτού αμέσως μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ποσό ύψους πεντακοσίων χιλιάδων λιρών Κύπρου (ΛΚ500.000)·

(β)από χρηματικά ποσά πoυ επιστρέφονται στο Ταμείο, μετά από ανάκτηση εξόδων εκ μέρους επιτυχόντος δικαιούχου σύμφωνα με το άρθρο 16 και

(γ) από κάθε άλλο ποσό που διατίθεται εκάστοτε υπέρ αυτού.

Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου.

4.  (1)  Καθιδρύεται Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου, η οποία αποτελείται από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) (α) Ένα μέλος και το αναπληρωματικό αυτού υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών μεταξύ λειτουργών της δημόσιας υπηρεσίας που υπηρετούν στο Υπουργείο Οικονομικών για να προεδρεύει,  ανάλογα,  της Επιτροπής.

(β) ένα πρόσωπο και το αναπληρωματικό αυτού  υποδεικνύεται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου μεταξύ των μελών του για να ενεργεί,  ανάλογα, ως μέλος.

(γ) ένα πρόσωπο και το αναπληρωματικό αυτού υποδεικνύεται από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου μεταξύ των μελών του για να ενεργεί,  ανάλογα,  ως μέλος:

Νοείται ότι τα αναπληρωματικά μέλη ασκούν καθήκοντα σε περίπτωση κωλύματος του τακτικού μέλους, το οποίο αναπληρούν.

(3) Η Επιτροπή συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται από τον Πρόεδρο της και απαρτία αποτελούν  και τα τρία (3) μέλη αυτής ή/και τα αναπληρωματικά αυτών κατά, περίπτωση.

(4) Η Επιτροπή,  τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Άρθρου,  ρυθμίζει τη διαδικασία λειτουργίας της.

(5) Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

Εξουσίες Επιτροπής.

5.   (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες  για την εξασφάλιση της παροχής των ποσών της  νομικής αρωγής σε δικαιούχο.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Επιτροπή κέκτηται εξουσία να-

(α) Εξετάζει αιτήσεις επενδυτών που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους V, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα  Μέρη ΙII και IV και να αποφασίζει για τη χορήγηση νομικής αρωγής.

(β) Προβαίνει, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 17, στη χορήγηση χρηματικών ποσών σε αιτητές στους οποίους αποφασίζει ότι θα παράσχει νομική αρωγή.

Υποβολή ετήσιας έκθεσης.

6.   (1) Η Επιτροπή υποβάλλει στον Υπουργό, εντός πέντε μηνών από την ημερομηνία λήξης εκάστου οικονομικού έτους, ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων.

(2)  Η Επιτροπή κοινοποιεί την έκθεση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Φύλαξη και λογαριασμοί του Ταμείου.

7.   Το Ταμείο αποτελεί χωριστό ταμείο, το οποίο τελεί υπό τη φύλαξη του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας,  ο οποίος τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς και προβαίνει στις πληρωμές που εγκρίνονται από την Επιτροπή.

Προϋπολογισμός του Ταμείου.

8. (1)  Το Ταμείο έχει προϋπολογισμό,  ο οποίος καταρτίζεται κάθε χρόνο από την Επιτροπή και εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2)  Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του Ταμείου για κάθε οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

(3)  Οι λογαριασμοί του Ταμείου καταρτίζονται το αργότερο μέχρι την 30η  Απριλίου του αμέσως επομένου οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται και ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(4)  Η Επιτροπή αποστέλλει στον Υπουργό αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης των λογαριασμών που ελέγχθηκαν μαζί με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για την κατάσταση αυτή.

(5)  Αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης των λογαριασμών του Ταμείου και της σχετικής έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας κατατίθεται από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύεται στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Διάλυση του Ταμείου.

9.  (1)  Το Ταμείο διαλύεται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου νοουμένου ότι δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε απαίτηση ή προσφυγή εναντίον του.

(2)  Κατά τη διάλυση του Ταμείου, κάθε χρηματικό ποσό που ανήκει στο Ταμείο και κάθε ποσό που είναι δυνατό να οφείλεται υπέρ του Ταμείου περιέρχεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(3)  Οποιαδήποτε δικαιώματα του Ταμείου,  τα οποία τυχόν υφίστανται ή προκύπτουν μετά τη διάλυση αυτού περιέρχονται στη Δημοκρατία.