ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Γενικές διατάξεις αναφορικά με τον τόπο αποστολής και προορισμού της διακίνησης

11.-(1) Τα εναρμονισμένα προϊόντα δύναται να διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής μεταξύ των ακόλουθων τόπων εντός του εδάφους της Ένωσης, ακόμη και μέσω τρίτης χώρας ή τρίτου εδάφους:

(α) Από μια φορολογική αποθήκη προς-

(i) άλλη φορολογική αποθήκη·

(ii) εγγεγραμμένο παραλήπτη·

(iii) τόπο όπου τα εναρμονισμένα προϊόντα εξέρχονται από το έδαφος της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 17Α·

(iv) παραλήπτη που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 28, σε περίπτωση που τα προϊόντα αποστέλλονται από άλλο κράτος μέλος·

(v) το τελωνείο εξόδου, εφόσον προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 329, παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, που είναι ταυτόχρονα το τελωνείο αναχώρησης για το καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, εφόσον αυτό προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 189 παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2446· και

(β) από τον τόπο εισαγωγής προς οποιονδήποτε από τους προορισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, σε περίπτωση που τα προϊόντα αποστέλλονται από εγγεγραμμένο αποστολέα:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «τόπος εισαγωγής» νοείται ο τόπος όπου τα προϊόντα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 201 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

(2) Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εισαγωγή πραγματοποιείται με ταυτόχρονη θέση σε φορολογική αποθήκη, τα εναρμονισμένα προϊόντα δύναται να διακινούνται από τον τόπο εισαγωγής υπό καθεστώς αναστολής μόνον εάν ο διασαφιστής ή κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, παρέχει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής τα ακόλουθα:

(α) Τον μοναδικό αριθμό ειδικού φόρου κατανάλωσης δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012, με τον οποίο εξακριβώνεται η ταυτότητα του εγγεγραμμένου αποστολέα για τη διακίνηση·

(β) τον μοναδικό αριθμό ειδικού φόρου κατανάλωσης δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2012, με τον οποίο εξακριβώνεται η ταυτότητα του παραλήπτη προς τον οποίο αποστέλλονται τα προϊόντα· και

(γ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα εισαγόμενα προϊόντα προορίζονται να αποσταλούν από το έδαφος του κράτους μέλους εισαγωγής στο έδαφος άλλου κράτους μέλους.

(3) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των υποπαραγράφων (i) και (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) και της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και πλην της περίπτωσης που αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 13, ο Διευθυντής δύναται, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ήθελε καθορίσει, να επιτρέπει τη διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής προς τόπο άμεσης παράδοσης που βρίσκεται στο έδαφος της Δημοκρατίας, σε περίπτωση που ο τόπος αυτός έχει οριστεί από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή στη Δημοκρατία ή από τον εγγεγραμμένο παραλήπτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος παραλήπτης με άδεια που υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 13:

Νοείται ότι, ο εν λόγω εγκεκριμένος αποθηκευτής ή ο εγγεγραμμένος παραλήπτης είναι υπεύθυνος για την υποβολή της αναφοράς παραλαβής που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 17.

(4) Τα εδάφια (1), (2) και (3) εφαρμόζονται και για τη διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων με μηδενικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα οποία δεν έχουν τεθεί σε ανάλωση.

Έναρξη και περάτωση διακίνησης

11Α.-(1) Η διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής αρχίζει-

(α) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, όταν τα εναρμονισμένα προϊόντα εξέλθουν από τη φορολογική αποθήκη αποστολής· και

(β) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, όταν τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 201 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

(2) Η διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής περατώνεται-

(α) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iv) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 και στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, μόλις ο παραλήπτης παραλάβει τα εναρμονισμένα προϊόντα·

(β) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, όταν τα προϊόντα εξέλθουν από το έδαφος της Ένωσης· και

(γ) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (v) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, όταν τα προϊόντα υπαχθούν στο καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης.

Εγγυήσεις

11Β.-(1)Η διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής καλύπτεται από εγγύηση, η οποία παρέχεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή αποστολής ή τον εγγεγραμμένο αποστολέα.

(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Διευθυντής δύναται, υπό τους όρους που ήθελε καθορίσει, να επιτρέπει την παροχή της εγγύησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) από τον μεταφορέα, τον κύριο των εναρμονισμένων προϊόντων, τον παραλήπτη ή από κοινού από δύο ή περισσότερα από τα πρόσωπα αυτά και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(3) Δεν απαιτείται η σύσταση εγγύησης για διακινήσεις ενεργειακών προϊόντων μέσω σταθερών αγωγών, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

(4) Η παρεχόμενη εγγύηση για την αποστολή των εναρμονισμένων προϊόντων από τη Δημοκρατία σε άλλο κράτος μέλος ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση.

(5) Ο Διευθυντής δύναται, με γνωστοποίησή του, να καθορίσει τις λεπτομέρειες, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Αποστολή εναρμονισμένων προϊόντων από εγγεγραμμένο αποστολέα

12. (1) Ο εγγεγραμμένος αποστολέας δύναται στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του μόνο να αποστέλλει εναρμονισμένα προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής κατόπιν της θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

(2) (α)Ο εγγεγραμμένος αποστολέας οφείλει, πριν την αποστολή των προϊόντων με γραπτή αίτησή του, να ζητήσει την έκδοση από το Διευθυντή ειδικής για το σκοπό αυτό άδειας.

(β)Οι όροι και προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α), καθορίζονται σε γνωστοποίηση του Διευθυντή.

(3) Ο εγγεγραμμένος αποστολέας οφείλει να συμμορφώνεται στις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) πριν από την αποστολή των εναρμονισμένων προϊόντων να εγγυάται την καταβολή των αναλογούντων ειδικών φόρων κατανάλωσης,

(β) να δέχεται οποιοδήποτε έλεγχο των προϊόντων,

(γ) να τηρεί βιβλία σχετικά με τις αποστολές των εναρμονισμένων προϊόντων,

(δ) να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος νόμου και οποιουσδήποτε όρους ή άλλες υποχρεώσεις που ήθελαν επιβληθεί από το Διευθυντή.

(4) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την αποστολή προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής από εγγεγραμμένο αποστολέα.

Παραλαβή εναρμονισμένων προϊόντων από εγγεγραμμένο παραλήπτη

13. (1) Ο εγγεγραμμένος παραλήπτης δύναται στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του να παραλαμβάνει εναρμονισμένα προϊόντα προερχόμενα από άλλο κράτος μέλος τα οποία διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής, δεν δύναται όμως να κατέχει ή να αποστέλλει εναρμονισμένα προϊόντα τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής.

(2) (α)Ο εγγεγραμμένος παραλήπτης οφείλει πριν από την παραλαβή των προϊόντων με γραπτή αίτησή του να ζητήσει την έκδοση από το Διευθυντή ειδικής για το σκοπό αυτό άδειας.

(β)Οι όροι και προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) καθορίζονται σε γνωστοποίηση του Διευθυντή.

(3) Ο εγγεγραμμένος παραλήπτης οφείλει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) πριν από την αποστολή των εναρμονισμένων προϊόντων να εγγυάται την καταβολή των αναλογούντων ειδικών φόρων κατανάλωσης,

(β) να καταβάλλει τον οφειλόμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά την παραλαβή των εναρμονισμένων προϊόντων και το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την άφιξή τους,

(γ) μόλις περατωθεί η διακίνηση των εναρμονισμένων προϊόντων που παραλαμβάνονται υπό καθεστώς αναστολής, να προβαίνει στη λογιστική τους εγγραφή,

(δ) να αποδέχεται και διευκολύνει οποιοδήποτε έλεγχο ή απογραφή, που επιτρέπει στο Τελωνείο να βεβαιωθεί ότι τα προϊόντα πράγματι παρελήφθησαν.

(4) Για τον εγγεγραμμένο παραλήπτη που παραλαμβάνει μόνο περιστασιακά εναρμονισμένα προϊόντα, η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (2) πιο πάνω περιορίζεται σε συγκεκριμένη ποσότητα εναρμονισμένων προϊόντων, σε ένα μόνο αποστολέα και σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να περιορίζει την άδεια για μία μόνο διακίνηση.

(5) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παραλαβή προϊόντων από εγγεγραμμένους παραλήπτες και για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

Μητρώο Δεδομένων

14.-(1) Ο Διευθυντής τηρεί Μητρώο με την ονομασία «Μητρώο Δεδομένων», στο οποίο καταχωρίζονται-

(α) το όνομα και η διεύθυνση των εγκεκριμένων αποθηκευτών, εγγεγραμμένων αποστολέων, εγγεγραμμένων παραληπτών, πιστοποιημένων αποστολέων και πιστοποιημένων παραληπτών για τους σκοπούς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και των υποστατικών που είναι εγκεκριμένα ως φορολογικές αποθήκες·

(β) η κατηγορία των προϊόντων που επιτρέπεται να αποθηκευτούν ή παραληφθούν από τα εν λόγω πρόσωπα ή να αποθηκευτούν στα εν λόγω υποστατικά·

(γ) η διεύθυνση του Τελωνείου που είναι αρμόδιο για περαιτέρω πληροφορίες·

(δ) η ημερομηνία χορήγησης και ενδεχομένως η ημερομηνία λήξης της ισχύος του ατομικού αριθμού· και

(ε) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες τις οποίες ο Διευθυντής κρίνει αναγκαίες για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, το Μητρώο Δεδομένων είναι δυνατό να τηρείται σε οποιαδήποτε μορφή καθορίσει ο Διευθυντής περιλαμβανομένης και της μηχανογραφημένης μορφής.

(2) Πρόσωπο για το οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1) εγγράφεται στο Μητρώο Δεδομένων και γνωστοποιεί γραπτώς στον Διευθυντή τυχόν αλλαγές στο όνομα, στη διεύθυνση ή στις άλλες πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (1) ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός που μπορεί να καταστήσει αναγκαία την τροποποίηση του Μητρώου Δεδομένων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που επήλθαν.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του να καθορίσει τη διαδικασία, τις υποχρεώσεις των προσώπων που αφορούν τα πιο πάνω εδάφια και οτιδήποτε άλλο κρίνει σκόπιμο για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του άρθρου αυτού ή για τη ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος συναφούς με τις διατάξεις του.