ΜΕΡΟΣ VIII ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δικαίωμα μέλους της Αστυνομίας να είναι μέλος συντεχνίας

55.- Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιτρέπεται σε κάθε μέλος της Αστυνομίας να είναι μέλος:

(α) οποιασδήποτε συντεχνίας ή σώματος ή συνδέσμου που συνδέεται με συντεχνία· ή

(β) οποιουδήποτε σώματος ή συνδέσμου, ο σκοπός ή ένας από τους σκοπούς του οποίου είναι να ελέγχει ή να επηρεάζει τις συνθήκες εργασίας σε οποιαδήποτε απασχόληση ή επάγγελμα· ή

(γ) οποιουδήποτε σώματος ή συνδέσμου, ο σκοπός ή ένας από τους σκοπούς του οποίου είναι να ελέγχει ή να επηρεάζει τη μισθοδοσία, τις συντάξεις ή τους όρους υπηρεσίας της Αστυνομίας:

Νοείται ότι απαγορεύεται σε μέλη της Αστυνομίας, όταν είναι ένστολα, να διαδηλώνουν σε ανοικτούς χώρους θέματα που αφορούν τη μισθοδοσία, τη σύνταξη και τους όρους υπηρεσίας τους. Παράβαση των εν λόγω διατάξεων συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.

Επαγγελματικοί σύνδεσμοι

56.- (1) Για σκοπούς δυνατότητας μελέτης και υποβολής προς τον Αρχηγό και τον Υπουργό από μέλη της Αστυνομίας θεμάτων που επηρεάζουν την ευημερία και την επαγγελματική επάρκεια των μελών της Αστυνομίας, περιλαμβανομένων θεμάτων αναφορικά με τη μισθοδοσία, σύνταξη και τους όρους υπηρεσίας τους, δύνανται να ιδρυθούν από αυτούς επαγγελματικοί σύνδεσμοι.

(2) Οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι που ιδρύονται δυνάμει του άρθρου αυτού δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από δύο, δηλαδή ένας για τους Ανώτερους Αξιωματικούς και ένας για τους υπόλοιπους βαθμούς.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κάθε επαγγελματικός σύνδεσμος διέπεται από το δικό του καταστατικό.

(4) Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να είναι μέλος επαγγελματικού συνδέσμου που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου αυτού, αν δεν είναι μέλος της Αστυνομίας.

Πλαστοπροσωπία μέλους της Αστυνομίας

57. Πρόσωπο που δεν είναι μέλος της Αστυνομίας και το οποίο ενδύεται ή υποδύεται, είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς, τη στολή, το όνομα, την ιδιότητα ή την περιγραφή μέλους της Αστυνομίας ή οποιαδήποτε στολή, όνομα ή ιδιότητα που μοιάζει και που έχει σκοπό να μοιάσει με τη στολή, το όνομα ή την ιδιότητα μέλους της Αστυνομίας ή με οποιοδήποτε τρόπο προσποιείται ότι είναι μέλος της Αστυνομίας με σκοπό να επιτύχει είσοδο σε οποιαδήποτε οικία ή άλλο τόπο ή για να πράξει ή να υποσχεθεί ότι θα πράξει οποιαδήποτε άλλη πράξη την οποία το πρόσωπο αυτό δε δικαιούται σύμφωνα με το Νόμο να πράξει ή να υποσχεθεί ότι θα πράξει με δική του εξουσία είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Καθήκον παροχής βοήθειας στα μέλη της Αστυνομίας

58. Είναι νόμιμο για μέλος της Αστυνομίας το οποίο, ενώ ενεργεί κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του, υφίσταται επίθεση ή αντιμετωπίζει αντίσταση ή κινδυνεύει να υποστεί επίθεση ή να αντιμετωπίσει αντίσταση να καλεί πρόσωπο να το βοηθήσει και πρόσωπο που καλείται με τον τρόπο αυτό και το οποίο, χωρίς εύλογη δικαιολογία, αρνείται ή αμελεί να παράσχει τέτοια βοήθεια στο μέτρο των ικανοτήτων του είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Υποχρεώσεις συνδρομητών στο τηλεφωνικό σύστημα της Αστυνομίας

59.- (1) Κάθε πρόσωπο στο οποίο παρέχεται διευκόλυνση σύνδεσης αυτόματων συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιών ή διαρρήξεων με Σταθμό οφείλει να καταβάλλει ετήσιο τέλος για κάθε αυτόματη σύνδεση, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Για κάθε λανθασμένη κλήση λόγω κακής λειτουργίας του συστήματος ή λόγω κακού χειρισμού του συστήματος από το πρόσωπο στο οποίο παρέχεται η πιο πάνω διευκόλυνση το τελευταίο καταβάλλει αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με σχετικό διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση από την Αστυνομία, επεμβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε σύστημα που αναφέρεται στο εδάφιο (1), διαπράττει αδίκημα, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές.

Δίωξη σύμφωνα με άλλο νόμο δεν επηρεάζεται

60. Καμιά διάταξη του παρόντος Νόμου δεν εξαιρεί οποιοδήποτε πρόσωπο από του να διωχθεί βάσει οποιουδήποτε άλλου νόμου, σε σχέση με αδίκημα που τιμωρείται από τον παρόντα Νόμο ή από του να υπόκειται βάσει οποιουδήποτε άλλου νόμου, σε οποιαδήποτε άλλη ή μεγαλύτερη ποινή ή τιμωρία από αυτήν που προνοείται για τέτοιο αδίκημα από τον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι κανένα πρόσωπο δεν τιμωρείται δύο φορές για το ίδιο αδίκημα.

Εξουσία του Αρχηγού για αφαίρεση ποσού από το βασικό μισθό μέλους της Αστυνομίας προς αποπληρωμή χρέους

61. Ο Αρχηγός δύναται να διατάσσει την αφαίρεση μηνιαίως από το βασικό μισθό μέλους της Αστυνομίας τέτοιου ποσού το οποίο ήθελε καθοριστεί από το Δικαστήριο για αποπληρωμή χρέους του μέλους αυτού της Αστυνομίας από δικαστική απόφαση και την πληρωμή του ποσού που αφαιρείται με τον τρόπο αυτό στο πρόσωπο που δικαιούται το πληρωτέο ποσό σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου.