Δίωξη σύμφωνα με άλλο νόμο δεν επηρεάζεται

60. Καμιά διάταξη του παρόντος Νόμου δεν εξαιρεί οποιοδήποτε πρόσωπο από του να διωχθεί βάσει οποιουδήποτε άλλου νόμου, σε σχέση με αδίκημα που τιμωρείται από τον παρόντα Νόμο ή από του να υπόκειται βάσει οποιουδήποτε άλλου νόμου, σε οποιαδήποτε άλλη ή μεγαλύτερη ποινή ή τιμωρία από αυτήν που προνοείται για τέτοιο αδίκημα από τον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι κανένα πρόσωπο δεν τιμωρείται δύο φορές για το ίδιο αδίκημα.