Υποχρεώσεις συνδρομητών στο τηλεφωνικό σύστημα της Αστυνομίας

59.- (1) Κάθε πρόσωπο στο οποίο παρέχεται διευκόλυνση σύνδεσης αυτόματων συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιών ή διαρρήξεων με Σταθμό οφείλει να καταβάλλει ετήσιο τέλος για κάθε αυτόματη σύνδεση, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Για κάθε λανθασμένη κλήση λόγω κακής λειτουργίας του συστήματος ή λόγω κακού χειρισμού του συστήματος από το πρόσωπο στο οποίο παρέχεται η πιο πάνω διευκόλυνση το τελευταίο καταβάλλει αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με σχετικό διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση από την Αστυνομία, επεμβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε σύστημα που αναφέρεται στο εδάφιο (1), διαπράττει αδίκημα, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές.