Εξουσία του Αρχηγού για αφαίρεση ποσού από το βασικό μισθό μέλους της Αστυνομίας προς αποπληρωμή χρέους

61. Ο Αρχηγός δύναται να διατάσσει την αφαίρεση μηνιαίως από το βασικό μισθό μέλους της Αστυνομίας τέτοιου ποσού το οποίο ήθελε καθοριστεί από το Δικαστήριο για αποπληρωμή χρέους του μέλους αυτού της Αστυνομίας από δικαστική απόφαση και την πληρωμή του ποσού που αφαιρείται με τον τρόπο αυτό στο πρόσωπο που δικαιούται το πληρωτέο ποσό σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου.