Διαφυλάξεις

62.- (1) Κανονισμοί που έχουν εκδοθεί βάσει οποιουδήποτε νόμου που καταργείται από τον παρόντα Νόμο και οι οποίοι ισχύουν αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, από την ημερομηνία αυτή και μέχρις ότου εκδοθούν άλλοι Κανονισμοί, βάσει του παρόντος Νόμου, θεωρούνται ότι εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι δε συγκρούονται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.

(2) Όλα τα πρόσωπα τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υπηρετούν στην Αστυνομία που ιδρύθηκε βάσει οποιουδήποτε νόμου που καταργήθηκε από τον παρόντα Νόμο θεωρούνται ότι διορίστηκαν ή γράφτηκαν βάσει του παρόντος Νόμου και η υπηρεσία τους βάσει νόμου που καταργήθηκε θεωρείται, για τους σκοπούς επιδομάτων καλής διαγωγής, ευδόκιμης υπηρεσίας, σύνταξης και φιλοδωρημάτων, ως υπηρεσία βάσει του παρόντος Νόμου.

(3) Όλοι οι αστυνομικοί που γράφτηκαν βάσει του άρθρου 13Α του περί Αστυνομίας Νόμου που καταργήθηκε από το Νόμο αυτό (όπως εκτίθεται στο άρθρο 3 του Νόμου 10 του 1956) και οι οποίοι υπηρετούν στην Αστυνομία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου συνεχίζουν να υπηρετούν για το υπόλοιπο της περιόδου υπηρεσίας τους βάσει των διατάξεων του αναφερόμενου άρθρου 13Α ως αν το άρθρο αυτό δεν είχε καταργηθεί.

(4) Καμιά διάταξη που περιλαμβάνεται στον παρόντα Νόμο δεν περιορίζει οποιαδήποτε δικαιώματα που αποκτήθηκαν από οποιοδήποτε πρόσωπο βάσει νόμου που καταργήθηκε από το Νόμο αυτό.