Διαφύλαξη εξουσιών Γενικού Εισαγγελέα

63. Η θέσπιση του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζει τις εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε σχέση με την Αστυνομία που πηγάζουν από την παράγραφο 2 του Άρθρου 113 του Συντάγματος.