Μεταβατικές διατάξεις

64.- (1) Οποιοιδήποτε αναπληρωματικοί διορισμοί έγιναν πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, δεν επηρεάζονται με οποιοδήποτε τρόπο από τις διατάξεις αυτού.

(2) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, τακτικοί ειδικοί αστυνομικοί που υπηρετούν στην Αστυνομία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου δύνανται:

(α) να συνεχίσουν να εκτελούν τα αστυνομικά καθήκοντά τους·

(β) να είναι υποψήφιοι για εγγραφή ή διορισμό στην Αστυνομία, σύμφωνα με τους περί Αστυνομίας (Γενικούς ) Κανονισμούς, ανεξαρτήτως ηλικίας.

(3) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, ειδικοί αστυνομικοί που υπηρετούν στην Αστυνομία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου δύνανται να είναι υποψήφιοι για εγγραφή ή διορισμό στην Αστυνομία, σύμφωνα με τους περί Αστυνομίας (Γενικούς) Κανονισμούς, ανεξαρτήτως ηλικίας.