Κατάργηση

65. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου ο περί Αστυνομίας Νόμος καταργείται.