ΠΙΝΑΚΑΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΕΡΟΣ Ι

[Άρθρο 13(2)(κε)]

ΚΥΠΡΙΑΚΗ "PHOTO" ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

----------------

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

1. Ονοματεπώνυμο: .............................................................................................................................

(Κεφαλαία)

 

2. Παρούσα διεύθυνση και από πότε ......................................................................................................

(Αναφέρετε χωριό/πόλη, οδό, αριθμό και ταχυδρομικό τομέα)

3. Υπηκοότητα (μόνο για αλλοδαπούς) ...................................................................................................

4. Αρ. διαβατηρίου ............................................... Ημερ. έκδοσης ..........................................................

Τόπος έκδοσης .............................................................................................................................

5. Σκοπός που ζητείται το πιστοποιητικό ..................................................................................................

6. Αρ. δελτίου ταυτότητας .....................................................................................................................

 

 

Ημερομηνία ................................... ..................................................
Υπογραφή αιτητή

_______________________________________________________________________________________________________

Κάθε αίτηση να συνοδεύεται από:

1. Απόδειξη πληρωμής (F. 107) για το ποσό των £10 από τον Αστυνομικό Διευθυντή της επαρχίας ή το Αρχείο Προηγούμενων Καταδικών.

2. Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

3. Έντυπα αιτήσεως μπορούν να εξασφαλίζονται από οποιοδήποτε αστυνομικό σταθμό ή το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας Κύπρου στη διεύθυνση www.police.gov.cy.

 

 

 

"PHOTO"

MONO ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ

------------------------

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ

 

Α. Έλεγχος στοιχείων

 

Ι. Ημερομηνία παραλαβής ..........................................................................................................

ΙΙ. Τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση ελέγχθηκαν και βρέθηκαν όρθα/λανθασμένα.

 

Ημερομηνία ................................... ..................................................
Υπογραφή αιτητή 

Β. Έλεγχος ποινικού μητρώου

Ι. Ο αιτητής δε βαρύνεται με καταδίκες.

ΙΙ. Ο αιτητής βαρύνεται με καταδίκες.

(Αρ. ποινικού μητρώου ...........................)

Καταδίκη .................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

Ημερομηνία ................................... ..................................................
Υπογραφή αιτητή

 

 

Γ. Στοιχεία πιστοποιητικού

Πιστοποιητικό με αριθμό ................. εκδόθηκε την ................................. με τις ακόλουθες οπισθογραφήσεις:

 

Ημερομηνία ................................... ..................................................
Υπογραφή αιτητή

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ "PHOTOS" ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

-----------------

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

Αριθμός απόδειξης: ............................. Λευκωσία, ..........................

Βεβαιούται ότι ο/η .................................................................................................. από

.............................................................. δεν έχει οποιαδήποτε προηγούμενη καταδίκη.

 

Ο έλεγχος έγινε από τα αρχεία που τηρούνται στο Αρχείο Προηγούμενων

Καταδικών που τηρεί η Αστυνομία Κύπρου.

 

----------------------------------

 

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ/ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
(μόνο για αλλοδαπούς)
Αρ. ........................................................... ................................................................
Ημερομηνία έκδοσης ............................... ................................................................
Τόπος έκδοσης ........................................ Αρ. Δ.Τ....................................................

 

Αρχηγός Αστυνομίας

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ "PHOTO" ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

-----------------

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

Αριθμός απόδειξης ..................................... Λευκωσία, ................................................

Βεβαιούται ότι ο/η ............................................................................................. έχει τις πιο κάτω καταδίκες:

1. ...............................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................................................................

 

Ο έλεγχος έγινε από τα αρχεία που τηρούνται στο Αρχείο Προηγούμενων

Καταδικών που τηρεί η Αστυνομία Κύπρου.

---------------------------------

 

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ή ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (μόνο για αλλοδαπούς)
Αρ. .................................................................... ...............................................................................
Ημερομηνία έκδοσης ........................................ ...............................................................................
Τόπος έκδοσης ................................................. ...............................................................................
Αρ. Δ.Τ. .................................................................

 

 

 

................................................

Αρχηγός Αστυνομίας