ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διαφυλάξεις

62.- (1) Κανονισμοί που έχουν εκδοθεί βάσει οποιουδήποτε νόμου που καταργείται από τον παρόντα Νόμο και οι οποίοι ισχύουν αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, από την ημερομηνία αυτή και μέχρις ότου εκδοθούν άλλοι Κανονισμοί, βάσει του παρόντος Νόμου, θεωρούνται ότι εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι δε συγκρούονται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.

(2) Όλα τα πρόσωπα τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υπηρετούν στην Αστυνομία που ιδρύθηκε βάσει οποιουδήποτε νόμου που καταργήθηκε από τον παρόντα Νόμο θεωρούνται ότι διορίστηκαν ή γράφτηκαν βάσει του παρόντος Νόμου και η υπηρεσία τους βάσει νόμου που καταργήθηκε θεωρείται, για τους σκοπούς επιδομάτων καλής διαγωγής, ευδόκιμης υπηρεσίας, σύνταξης και φιλοδωρημάτων, ως υπηρεσία βάσει του παρόντος Νόμου.

(3) Όλοι οι αστυνομικοί που γράφτηκαν βάσει του άρθρου 13Α του περί Αστυνομίας Νόμου που καταργήθηκε από το Νόμο αυτό (όπως εκτίθεται στο άρθρο 3 του Νόμου 10 του 1956) και οι οποίοι υπηρετούν στην Αστυνομία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου συνεχίζουν να υπηρετούν για το υπόλοιπο της περιόδου υπηρεσίας τους βάσει των διατάξεων του αναφερόμενου άρθρου 13Α ως αν το άρθρο αυτό δεν είχε καταργηθεί.

(4) Καμιά διάταξη που περιλαμβάνεται στον παρόντα Νόμο δεν περιορίζει οποιαδήποτε δικαιώματα που αποκτήθηκαν από οποιοδήποτε πρόσωπο βάσει νόμου που καταργήθηκε από το Νόμο αυτό.

Διαφύλαξη εξουσιών Γενικού Εισαγγελέα

63. Η θέσπιση του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζει τις εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε σχέση με την Αστυνομία που πηγάζουν από την παράγραφο 2 του Άρθρου 113 του Συντάγματος.

Μεταβατικές διατάξεις

64.- (1) Οποιοιδήποτε αναπληρωματικοί διορισμοί έγιναν πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, δεν επηρεάζονται με οποιοδήποτε τρόπο από τις διατάξεις αυτού.

(2) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, τακτικοί ειδικοί αστυνομικοί που υπηρετούν στην Αστυνομία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου δύνανται:

(α) να συνεχίσουν να εκτελούν τα αστυνομικά καθήκοντά τους·

(β) να είναι υποψήφιοι για εγγραφή ή διορισμό στην Αστυνομία, σύμφωνα με τους περί Αστυνομίας (Γενικούς ) Κανονισμούς, ανεξαρτήτως ηλικίας.

(3) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, ειδικοί αστυνομικοί που υπηρετούν στην Αστυνομία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου δύνανται να είναι υποψήφιοι για εγγραφή ή διορισμό στην Αστυνομία, σύμφωνα με τους περί Αστυνομίας (Γενικούς) Κανονισμούς, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Κατάργηση

65. Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου ο περί Αστυνομίας Νόμος καταργείται.