Σημείωση
3 του Ν.52(I)/2012Έναρξη της ισχύος του Ν.52(I)/2012

Η ισχύς του Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.52(I)/2012] θεωρείται ότι άρχισε την 6η Απριλίου 2012.