Πλαστοπροσωπία μέλους της Αστυνομίας

57. Πρόσωπο που δεν είναι μέλος της Αστυνομίας και το οποίο ενδύεται ή υποδύεται, είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς, τη στολή, το όνομα, την ιδιότητα ή την περιγραφή μέλους της Αστυνομίας ή οποιαδήποτε στολή, όνομα ή ιδιότητα που μοιάζει και που έχει σκοπό να μοιάσει με τη στολή, το όνομα ή την ιδιότητα μέλους της Αστυνομίας ή με οποιοδήποτε τρόπο προσποιείται ότι είναι μέλος της Αστυνομίας με σκοπό να επιτύχει είσοδο σε οποιαδήποτε οικία ή άλλο τόπο ή για να πράξει ή να υποσχεθεί ότι θα πράξει οποιαδήποτε άλλη πράξη την οποία το πρόσωπο αυτό δε δικαιούται σύμφωνα με το Νόμο να πράξει ή να υποσχεθεί ότι θα πράξει με δική του εξουσία είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.