Επαγγελματικοί σύνδεσμοι

56.- (1) Για σκοπούς δυνατότητας μελέτης και υποβολής προς τον Αρχηγό και τον Υπουργό από μέλη της Αστυνομίας θεμάτων που επηρεάζουν την ευημερία και την επαγγελματική επάρκεια των μελών της Αστυνομίας, περιλαμβανομένων θεμάτων αναφορικά με τη μισθοδοσία, σύνταξη και τους όρους υπηρεσίας τους, δύνανται να ιδρυθούν από αυτούς επαγγελματικοί σύνδεσμοι.

(2) Οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι που ιδρύονται δυνάμει του άρθρου αυτού δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από δύο, δηλαδή ένας για τους Ανώτερους Αξιωματικούς και ένας για τους υπόλοιπους βαθμούς.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κάθε επαγγελματικός σύνδεσμος διέπεται από το δικό του καταστατικό.

(4) Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να είναι μέλος επαγγελματικού συνδέσμου που ιδρύεται δυνάμει του άρθρου αυτού, αν δεν είναι μέλος της Αστυνομίας.