Δικαίωμα μέλους της Αστυνομίας να είναι μέλος συντεχνίας

55.- Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιτρέπεται σε κάθε μέλος της Αστυνομίας να είναι μέλος:

(α) οποιασδήποτε συντεχνίας ή σώματος ή συνδέσμου που συνδέεται με συντεχνία· ή

(β) οποιουδήποτε σώματος ή συνδέσμου, ο σκοπός ή ένας από τους σκοπούς του οποίου είναι να ελέγχει ή να επηρεάζει τις συνθήκες εργασίας σε οποιαδήποτε απασχόληση ή επάγγελμα· ή

(γ) οποιουδήποτε σώματος ή συνδέσμου, ο σκοπός ή ένας από τους σκοπούς του οποίου είναι να ελέγχει ή να επηρεάζει τη μισθοδοσία, τις συντάξεις ή τους όρους υπηρεσίας της Αστυνομίας:

Νοείται ότι απαγορεύεται σε μέλη της Αστυνομίας, όταν είναι ένστολα, να διαδηλώνουν σε ανοικτούς χώρους θέματα που αφορούν τη μισθοδοσία, τη σύνταξη και τους όρους υπηρεσίας τους. Παράβαση των εν λόγω διατάξεων συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.