ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Εξέταση ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις της αίτησης

33.-(1) Το Γραφείο εξετάζει κατά πόσο πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις της αίτησης και απαντά στον αιτητή το συντομότερο δυνατό.

(2) Όταν η αίτηση δεν είναι αποδεκτή λόγω του βοτανικού είδους στο οποίο ανήκει η ποικιλία, τα έγγραφα τα οποία επισυνάπτονται στην αίτηση και το τέλος που καταβάλλεται πρέπει να επιστρέφονται στον αιτητή.

(3) Όταν η αίτηση είναι ελλειπής ή λανθασμένη, το Γραφείο απαιτεί από τον αιτητή να τη διορθώσει μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες από την ημερομηνία λήψης της αίτησης. Κάθε αίτηση η οποία δε διορθώνεται μέσα στην καθορισμένη περίοδο πρέπει να θεωρείται ως να μην είχε υποβληθεί.

(4) Σε κάθε αίτηση η οποία είναι συμπληρωμένη και ορθή δίδεται ημερομηνία καταχώρησης και καταχωρείται στο Βιβλίο των Αιτήσεων. Ως ημερομηνία καταχώρησης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία οι πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 31 δίνονται στο Γραφείο.

Ουσιαστική εξέταση της αίτησης

34.-(1) Το Γραφείο εξετάζει την αίτηση ως προς την ουσία για να εκτιμήσει, με βάση τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στην αίτηση, ότι η ποικιλία είναι νέα και ότι ο αιτητής δικαιούται προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11.

(2) Όταν κατά την εξέταση διαπιστώνεται λόγος για τη μη χορήγηση δικαιώματος του δημιουργού, η αίτηση απορρίπτεται.

Τεχνική εξέταση της ποικιλίας.

35.-(1) Η ποικιλία υποβάλλεται σε τεχνική εξέταση σκοπός της οποίας είναι

(α) Να επαληθεύσει ότι η ποικιλία ανήκει στο βοτανικό είδος το οποίο δηλώθηκε·

(β) να διαπιστώσει ότι η ποικιλία είναι διακεκριμένη, ομοιογενής και σταθερή· και

(γ) όπου η ποικιλία διαπιστώνεται ότι ικανοποιεί τις ανωτέρω προϋποθέσεις να καθιερώσει μια επίσημη περιγραφή της.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) η εξέταση διενεργείται υπό την επίβλεψη του Γραφείου.

(3) Όταν δοκιμή καλλιέργειας ή άλλες αναγκαίες δοκιμές έχουν γίνει ή γίνονται από την αρμόδια αρχή ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και όταν τα αποτελέσματα εκείνων των δοκιμών μπορούν να ληφθούν από το Γραφείο και να μεταφερθούν στις αγροκλιματικές συνθήκες της Δημοκρατίας, η εξέταση μπορεί να βασίζεται στα εν λόγω αποτελέσματα.

(4) Όταν η εξέταση δε βασίζεται σε αποτελέσματα τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με το εδάφιο (3), η εξέταση πρέπει να βασίζεται πάνω σε καλλιεργητικές δοκιμές και άλλες αναγκαίες δοκιμές οι οποίες διεξάγονται -

(α) Από αναγνωρισμένο ίδρυμα ή αρχή στη Δημοκρατία· ή

(β) από τον αιτητή κατόπιν απαίτησης του Γραφείου.

Πληροφορίες, έγγραφα και υλικό τα οποία απαιτούνται για την εξέταση

36.-(1) Ο αιτητής υποβάλλει στο Γραφείο όλες τις πληροφορίες, τα έγγραφα ή το υλικό τα οποία απαιτούνται από το Γραφείο για τους σκοπούς της τεχνικής εξέτασης της ποικιλίας.

(2) Παράλειψη να υποβληθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες, τα έγγραφα ή το υλικό, έχει ως αποτέλεσμα να απορριφθεί η αίτηση, εκτός αν ο αιτητής παρουσιάσει βάσιμη δικαιολογία για την παράλειψή του.

Δημοσίευση και ενστάσεις στην αίτηση

37.-(1) Η αίτηση για χορήγηση δικαιώματος δημιουργού δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29.

(2) Από την ημερομηνία της δημοσίευσης της αίτησης οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί, μέσα σε εξήντα μέρες, να καταθέσει στο Γραφείο ενστάσεις στη χορήγηση δικαιώματος του δημιουργού.

(3) Οι ενστάσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως και να τεκμηριώνονται. Τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να επισυνάπτονται.

(4) Οι ενστάσεις πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά πάνω στον ισχυρισμό ότι η ποικιλία δεν είναι νέα ή διακεκριμένη ή ομοιογενής ή σταθερή ή στο ότι ο αιτητής δε δικαιούται προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11.

Εξέταση ενστάσεων

38.-(1) Οι ενστάσεις στη χορήγηση δικαιώματος δημιουργού κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στον αιτητή, ο οποίος εντός εξήντα ημερών πρέπει να εκφράσει τις απόψεις του και να δηλώσει κατά πόσο προτίθεται να διατηρήσει, να τροποποιήσει ή να αποσύρει την αίτηση του· η προθεσμία μπορεί να παραταθεί εφόσον τούτο ήθελε ζητηθεί από τον αιτητή, δεόντως τεκμηριωμένα.

(2) Όταν ο αιτητής δεν απαντήσει μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, η αίτηση θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί. Όταν απαντήσει και επιδιώκει να διατηρήσει την αίτηση, με ή χωρίς τροποποίηση, η απάντησή του πρέπει να κοινοποιείται στον ενιστάμενο, ο οποίος εντός τριάντα ημερών μπορεί να εκφράσει τις απόψεις του επί της απάντησης και να δηλώσει κατά πόσο προτίθεται να διατηρήσει ή να αποσύρει την ένσταση του.

(3) Η ένσταση η οποία έχει διατηρηθεί εξετάζεται από το Γραφείο:

(α)Ανεξάρτητα από την κανονική διαδικασία της αίτησης όταν η ένσταση βασίζεται στον ισχυρισμό ότι η ποικιλία δεν είναι νέα ή ότι ο αιτητής δε δικαιούται προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 11· ή

(β)στα πλαίσια της τεχνικής εξέτασης της ποικιλίας όταν αυτή βασίζεται στον ισχυρισμό ότι η ποικιλία στερείται διάκρισης, ομοιογένειας ή σταθερότητας:

Νοείται ότι, το Γραφείο μπορεί να διαφοροποιήσει του όρους της τεχνικής εξέτασης της ποικιλίας, ώστε να διευκολυνθεί και η εξέταση της ένστασης.

(4) Το Γραφείο μπορεί να απαιτήσει από ενιστάμενο να υποβάλει περισσότερες πληροφορίες και τεκμηρίωση προς υποστήριξη της ένστασης του ή τέτοιο αναγκαίο φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό για την τεχνική εξέταση, τηρουμένων κατ’ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 40.

Χορήγηση δικαιώματος του δημιουργού ή απόρριψη της αίτησης

39.-(1) Όταν το Γραφείο ικανοποιείται ως αποτέλεσμα της εξέτασης ότι η ποικιλία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 και ότι ο αιτητής ικανοποιεί τις λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο, το Γραφείο προβαίνει στη χορήγηση του δικαιώματος του δημιουργού.

(2) Όταν το Γραφείο δεν ικανοποιείται σύμφωνα με το εδάφιο (1) απορρίπτει την αίτηση.

(3) Η χορήγηση δικαιώματος του δημιουργού, ή η απόρριψη της αίτησης καταχωρείται στο Βιβλίο Αιτήσεων και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα.

(4) Η χορήγηση του δικαιώματος του δημιουργού καταχωρείται επίσης στο Μητρώο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Δημιουργών. Η περιγραφή της ποικιλίας δύναται να καταχωρείται στο Μητρώο με αναφορά στο φάκελο της ποικιλίας που τηρείται στο Γραφείο.

(5) Το Γραφείο κατά την εξέταση και λήψη τελικής απόφασης επί των αιτήσεων ενεργεί με κάθε δυνατή ταχύτητα.