ΜΕΡΟΣ VIII ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
Παράλειψη πληροφόρησης τέλεσης θρησκευτικού γάμου

32. Κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 9, το οποίο παραλείπει να αποστείλει το προβλεπόμενο από το εν λόγω εδάφιο πιστοποιητικό ή την προβλεπόμενη πληροφορία, διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο με χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες λίρες.

Τέλεση γάμου κατά παράβαση του παρόντος Νόμου

33. Λειτουργός Τέλεσης Γάμων, ο οποίος τελεί γάμο εν γνώσει του ότι οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου δεν τηρήθηκε, διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο με φυλάκιση δύο ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Ψευδείς δηλώσεις

34. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εσκεμμένα προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή κατάθεση σε οποιαδήποτε δήλωση, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που απαιτείται από το Νόμο αυτό να γίνει ή εκδοθεί, διαπράττει αδίκημα και υπόκειται σε φυλάκιση για οποιαδήποτε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Πλαστογράφηση πιστοποιητικού

35. Πρόσωπο, το οποίο πλαστογραφεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αναφέρεται στον παρόντα Νόμο ή εν γνώσει του χρησιμοποιεί πλαστό έγγραφο ή εν γνώσει του αποδέχεται ή θέτει σε κυκλοφορία τέτοιο πλαστό πιστοποιητικό ή βεβαίωση, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε  φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα επτά (7) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι  χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Τέλεση γάμου από μη αρμόδιο πρόσωπο

36. Οποιοσδήποτε εν γνώσει του τελεί ή προσποιείται ότι τελεί γάμο δυνάμει του Νόμου αυτού, χωρίς στην πραγματικότητα να είναι αρμόδιος δυνάμει του Νόμου αυτού να πράξει τούτο, διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι πέντε έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.