Πλαστογράφηση πιστοποιητικού

35. Πρόσωπο, το οποίο πλαστογραφεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αναφέρεται στον παρόντα Νόμο ή εν γνώσει του χρησιμοποιεί πλαστό έγγραφο ή εν γνώσει του αποδέχεται ή θέτει σε κυκλοφορία τέτοιο πλαστό πιστοποιητικό ή βεβαίωση, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε  φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα επτά (7) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι  χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.