Ψευδείς δηλώσεις

34. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εσκεμμένα προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή κατάθεση σε οποιαδήποτε δήλωση, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που απαιτείται από το Νόμο αυτό να γίνει ή εκδοθεί, διαπράττει αδίκημα και υπόκειται σε φυλάκιση για οποιαδήποτε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.