Παράλειψη πληροφόρησης τέλεσης θρησκευτικού γάμου

32. Κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 9, το οποίο παραλείπει να αποστείλει το προβλεπόμενο από το εν λόγω εδάφιο πιστοποιητικό ή την προβλεπόμενη πληροφορία, διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο με χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες λίρες.