Έκδοση πιστοποιητικού από το Ληξίαρχο

31. (1) Ο Ληξίαρχος με την καταβολή του καθορισμένου τέλους σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ του Τρίτου Πίνακα, δύναται, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου, να εκδώσει πιστοποιητικό σύμφωνα με τον Τύπο Δ του Τέταρτου Πίνακα με το οποίο να βεβαιώνει, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί στο μητρώο του, ότι συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έχει τελέσει γάμο και δεν έχει δηλωθεί ούτε τέλεση θρησκευτικού γάμου.

(2) Πρόσωπο δικαιούται να πάρει πληροφορίες από τα μητρώα του Ληξίαρχου ή των Λειτουργών Τέλεσης Γάμων εφόσον καταβάλει το καθορισμένο στον Τρίτο Πίνακα τέλος.