Καταχώρηση όλων των διαζυγίων

30. Όλα τα διαζύγια που εκδίδονται από αρμόδιο δικαστήριο στη Δημοκρατία καταχωρίζονται σε μητρώο σύμφωνα με τον Τύπο Γ του Τέταρτου Πίνακα που τηρείται για το σκοπό αυτό στο γραφείο του Ληξίαρχου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προσώπου.