Πιστοποιημένα αντίγραφα αποτελούν απόδειξη

29. Πιστοποιητικό γάμου καταχωρισμένο στο μητρώο γάμου δυνάμει του Νόμου αυτού ή αντίγραφό του το οποίο υπογράφεται και πιστοποιείται ως αληθές αντίγραφο από το Ληξίαρχο ή από το Λειτουργό Τέλεσης Γάμων, γίνεται δεκτό σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή από οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από νόμο.