Ληξίαρχος γάμων

28. (1) Ο Γενικός Ληξίαρχος, που ορίζεται με βάση τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο, είναι ο Ληξίαρχος Γάμων για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Ληξίαρχος Γάμων καταχωρίζει σε μητρώο όλους τους γάμους σύμφωνα με τον Τύπο Α του Τέταρτου Πίνακα.

(3) Ο Ληξίαρχος Γάμων, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προσώπων, καταχωρίζει τους θρησκευτικούς γάμους σε ειδικό μητρώο σύμφωνα με τον Τύπο Β του Τέταρτου Πίνακα.

(4) Ο Ληξίαρχος Γάμων ή ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων, με την καταβολή του καθορισμένου τέλους σύμφωνα με τον Τρίτο Πίνακα, εκδίδουν σε πρόσωπα που συνήψαν γάμο, ή άλλα από αυτά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, πιστοποιημένα αντίγραφα πιστοποιητικού γάμου, για γάμους που είναι καταχωρισμένοι στα τηρούμενα από αυτούς μητρώα γάμων.