ΜΕΡΟΣ IX ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τέλη και δικαιώματα

37. Τα τέλη και δικαιώματα που καταβάλλονται δυνάμει του παρόντος Νόμου καθορίζονται με Κανονισμούς. Μέχρι την έκδοση των σχετικών Κανονισμών θα ισχύουν τα καθορισμένα τέλη στο Μέρος Ι και Μέρος ΙΙ του Τρίτου Πίνακα.

Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων προμηθεύει έντυπα

38. Κάθε Λειτουργός Τέλεσης Γάμων προμηθεύει έντυπα της ειδοποίησης γάμου χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους, σε κάθε πρόσωπο που ήθελε ζητήσει τέτοιο έντυπο.

Κανονισμοί

39. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου. Οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου αυτού κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Επιφυλάξεις

40. (1) Η εφαρμογή του Νόμου αυτού δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο γάμο που έχει τελεστεί δυνάμει των διατάξεων των νόμων που καταργούνται με τον παρόντα Νόμο.

(2) Οποιοσδήποτε ιερέας, που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου, είναι εγγεγραμμένος, με βάση τις διατάξεις του περί Γάμου Νόμου Κεφ. 279, θα εξακολουθήσει να έχει το δικαίωμα ιερολόγησης γάμων με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις γάμου που τελούνται από τους πιο πάνω ιερείς, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις τέλεσης έγκυρου γάμου, καθώς επίσης και με την τέλεση γάμου.

(3) (α) Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να εγγράφει, μετά από αίτησή τους, νέους διαπιστευμένους ή αναγνωρισμένους ιερείς οποιασδήποτε θρησκείας, δόγματος ή σώματος, μετά από διαβεβαίωση του αναγνωρισμένου αρχηγού του δόγματος στο οποίο αυτοί ανήκουν. Τα ονόματα των εγγεγραμμένων ιερέων καταχωρούνται σε ειδικό μητρώο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτος.

(β) Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται οποτεδήποτε να διαγράψει από το μητρώο το όνομα εγγεγραμμένου ιερέα, σε συνεννόηση με τον αρχηγό του δόγματος στο οποίο ανήκει ο ιερέας.

(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) δεν εφαρμόζονται σε γάμο που τελείται από εγγεγραμμένο ιερέα θρησκευτικής ομάδας, μέσα στην έννοια της παραγράφου 3 του Άρθρου 2 του Συντάγματος, ή της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα που προτίθενται να συνάψουν γάμο ανήκουν σ’ αυτή την Εκκλησία.

Καταργήσεις

41. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου καταργούνται:

- Ο περί Γάμου Νόμος, Κεφ. 279.

- Ο περί Πολιτικού Γάμου Νόμος του 1990 έως 1995.