Καταργήσεις

41. Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου καταργούνται:

- Ο περί Γάμου Νόμος, Κεφ. 279.

- Ο περί Πολιτικού Γάμου Νόμος του 1990 έως 1995.