Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων προμηθεύει έντυπα

38. Κάθε Λειτουργός Τέλεσης Γάμων προμηθεύει έντυπα της ειδοποίησης γάμου χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους, σε κάθε πρόσωπο που ήθελε ζητήσει τέτοιο έντυπο.