Τέλη και δικαιώματα

37. Τα τέλη και δικαιώματα που καταβάλλονται δυνάμει του παρόντος Νόμου καθορίζονται με Κανονισμούς. Μέχρι την έκδοση των σχετικών Κανονισμών θα ισχύουν τα καθορισμένα τέλη στο Μέρος Ι και Μέρος ΙΙ του Τρίτου Πίνακα.