ΜΕΡΟΣ VII ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ
Ληξίαρχος γάμων

28. (1) Ο Γενικός Ληξίαρχος, που ορίζεται με βάση τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο, είναι ο Ληξίαρχος Γάμων για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Ληξίαρχος Γάμων καταχωρίζει σε μητρώο όλους τους γάμους σύμφωνα με τον Τύπο Α του Τέταρτου Πίνακα.

(3) Ο Ληξίαρχος Γάμων, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων προσώπων, καταχωρίζει τους θρησκευτικούς γάμους σε ειδικό μητρώο σύμφωνα με τον Τύπο Β του Τέταρτου Πίνακα.

(4) Ο Ληξίαρχος Γάμων ή ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων, με την καταβολή του καθορισμένου τέλους σύμφωνα με τον Τρίτο Πίνακα, εκδίδουν σε πρόσωπα που συνήψαν γάμο, ή άλλα από αυτά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, πιστοποιημένα αντίγραφα πιστοποιητικού γάμου, για γάμους που είναι καταχωρισμένοι στα τηρούμενα από αυτούς μητρώα γάμων.

Πιστοποιημένα αντίγραφα αποτελούν απόδειξη

29. Πιστοποιητικό γάμου καταχωρισμένο στο μητρώο γάμου δυνάμει του Νόμου αυτού ή αντίγραφό του το οποίο υπογράφεται και πιστοποιείται ως αληθές αντίγραφο από το Ληξίαρχο ή από το Λειτουργό Τέλεσης Γάμων, γίνεται δεκτό σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή από οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από νόμο.

Καταχώρηση όλων των διαζυγίων

30. Όλα τα διαζύγια που εκδίδονται από αρμόδιο δικαστήριο στη Δημοκρατία καταχωρίζονται σε μητρώο σύμφωνα με τον Τύπο Γ του Τέταρτου Πίνακα που τηρείται για το σκοπό αυτό στο γραφείο του Ληξίαρχου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προσώπου.

Έκδοση πιστοποιητικού από το Ληξίαρχο

31. (1) Ο Ληξίαρχος με την καταβολή του καθορισμένου τέλους σύμφωνα με το Μέρος ΙΙ του Τρίτου Πίνακα, δύναται, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου, να εκδώσει πιστοποιητικό σύμφωνα με τον Τύπο Δ του Τέταρτου Πίνακα με το οποίο να βεβαιώνει, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί στο μητρώο του, ότι συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έχει τελέσει γάμο και δεν έχει δηλωθεί ούτε τέλεση θρησκευτικού γάμου.

(2) Πρόσωπο δικαιούται να πάρει πληροφορίες από τα μητρώα του Ληξίαρχου ή των Λειτουργών Τέλεσης Γάμων εφόσον καταβάλει το καθορισμένο στον Τρίτο Πίνακα τέλος.