ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εφαρμοστέο δίκαιο σε σχέση με ορισμένες συμβάσεις και δικαιώματα

163Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 152Α, τα αποτελέσματα της λήψης μέτρων εξυγίανσης ή της έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης σε σχέση με τις ακόλουθες συμβάσεις και δικαιώματα διέπονται ως εξής:

(α) Συμβάσεις απασχόλησης και εργασιακές σχέσεις, μόνο από το δίκαιο του κράτους μέλους, το οποίο διέπει τη σύμβαση απασχόλησης ή την εργασιακή σχέση·

(β) συμβάσεις, οι οποίες παρέχουν δικαίωμα χρήσης ή κτήσης κυριότητας σε ακίνητο, μόνο από το δίκαιο του κράτους μέλους, στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο·

(γ) δικαιώματα της ασφαλιστικής επιχείρησης επί ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους, που υπόκεινται σε υποχρεωτική εγγραφή σε μητρώο, από το δίκαιο του κράτους μέλους το οποίο επιτάσσει την τήρηση του μητρώου.

Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων

163Β.-(1) Η λήψη μέτρων εξυγίανσης ή η έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης δεν θίγει τα εμπράγματα δικαιώματα πιστωτών ή τρίτων επί κινητών, ακινήτων ή άλλων στοιχείων του ενεργητικού της ασφαλιστικής επιχείρησης, τόσο των συγκεκριμένων στοιχείων, όσο και του συνόλου των ακαθόριστων και μεταβλητών στοιχείων, τα οποία ευρίσκονται εντός της επικράτειας άλλου κράτους μέλους κατά τη λήψη των μέτρων εξυγίανσης ή την έναρξη της εκκαθάρισης.

(2) Τα δικαιώματα, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), είναι ιδίως -

(α) Το δικαίωμα απευθείας ή μέσω τρίτου διάθεσης στοιχείου του ενεργητικού και ικανοποίησης από το τίμημα ή τις προσόδους του, ιδίως δυνάμει ενεχύρου ή υποθήκης·

(β) το αποκλειστικό δικαίωμα είσπραξης μίας απαίτησης και ιδίως το δικαίωμα που εξασφαλίζεται είτε με ενέχυρο, είτε με εκχώρηση απαίτησης ως εγγύηση·

(γ) το δικαίωμα διεκδίκησης ή απαίτησης επιστροφής του στοιχείου του ενεργητικού εις χείρας οιουδήποτε κατέχοντος ή καρπούμενου αντιθέτως προς τη βούληση του δικαιούχου·

(δ) το εμπράγματο δικαίωμα καρπώσεως στοιχείου του ενεργητικού:

Νοείται ότι, προς εμπράγματο δικαίωμα εξομοιώνεται το δικαίωμα, που είναι εγγεγραμμένο σε δημόσιο βιβλίο και αντιτάξιμο έναντι τρίτων, δια του οποίου είναι δυνατή η απόκτηση εμπράγματου δικαιώματος κατά την έννοια του εδαφίου (1).

(3) Το παρόν άρθρο δεν κωλύει τις κατά το εδάφιο (7) του άρθρου 152Α αγωγές αναγνώρισης της ακυρότητας, ακύρωσης και κήρυξης  δικαιοπραξίας ως ανενεργούς.

Παρακράτηση κυριότητας

163Γ.-(1) Η λήψη μέτρων εξυγίανσης ή η έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης, ως αγοραστή στοιχείου ενεργητικού, δεν θίγει τα δικαιώματα από παρακράτηση της κυριότητας του στοιχείου αυτού από τον πωλητή εάν, κατά το ανωτέρω χρονικό σημείο, το στοιχείο του ενεργητικού βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος.

(2) Η λήψη μέτρων εξυγίανσης ή η έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης, μετά την παράδοση πωληθέντος από αυτήν στοιχείου του ενεργητικού, δεν αποτελεί  λόγο ακύρωσης ή τερματισμού  της πώλησης, ούτε κωλύει τον αγοραστή να αποκτήσει την κυριότητα του πωληθέντος εάν, κατά το ανωτέρω χρονικό σημείο, το πωληθέν στοιχείο του ενεργητικού βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος.

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 163Β, τα αποτελέσματα τυχόν μέτρου εξυγίανσης ή της έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμμετεχόντων σε οργανωμένη αγορά, διέπονται μόνο από το δίκαιο που διέπει την εν λόγω αγορά.

(4) Τα εδάφια (1), (2) και (4) δεν κωλύουν τις κατά το εδάφιο (7) του άρθρου 152Α αγωγές αναγνώρισης της ακυρότητας, ακύρωσης και κήρυξης δικαιοπραξίας ως  ανενεργούς.

Συμψηφισμός

163Δ.-(1) Η λήψη μέτρων εξυγίανσης και η έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης δεν θίγει το δικαίωμα των πιστωτών να προτείνουν συμψηφισμό των απαιτήσεων τους με αντίστοιχες απαιτήσεις της ασφαλιστικής επιχείρησης εναντίον τους.

(2) Το εδάφιο (1) δεν κωλύει τις κατά το εδάφιο (7) του άρθρου 152Α αγωγές αναγνώρισης της ακυρότητας, ακύρωσης και κήρυξης  δικαιοπραξίας ανενεργούς.

Προστασία αποκτώντος τρίτου και εκκρεμοδικία

163Ε.-(1) Σε περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση, μετά τη λήψη μέτρου εξυγίανσης ή την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, μεταβιβάσει έναντι ανταλλάγματος-

(α)  Ακίνητο·

(β)  πλοίο ή αεροσκάφος εγγραφόμενο υποχρεωτικά σε μητρώο· ή

(γ)  κινητές αξίες ή άλλους τίτλους, οι οποίες, είτε έχουν ως νόμιμη προϋπόθεση της ύπαρξης ή της μεταβίβασής τους την εγγραφή σε μητρώο ή σε λογαριασμό, είτε  καταχωρούνται σε κεντρικό μητρώο ή άλλο κεντρικό αποθετήριο ή σε οιοδήποτε κεντρικό σύστημα καταθέσεως τίτλων, το κύρος της μεταβίβασης διέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους, στο έδαφος του οποίου ευρίσκεται το ακίνητο ή το οποίο επιτάσσει την τήρηση του μητρώου, του συστήματος ή του λογαριασμού.

(2) Τα αποτελέσματα των μέτρων εξυγίανσης ή της εκκαθάρισης επί εκκρεμούς δίκης σχετικά με ένα περιουσιακό στοιχείο ή ένα δικαίωμα της ασφαλιστικής επιχείρησης, διέπονται μόνον από το δίκαιο του κράτους μέλους, στο οποίο εκκρεμεί η δίκη.

Υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών

163ΣΤ.-(1) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 2, για τους σκοπούς εφαρμογής  των διατάξεων σχετικά με τα μέτρα εξυγίανσης και την εκκαθάριση ασφα-λιστικών επιχειρήσεων που αφορούν ευρισκόμενο σε κράτος μέλος υποκατάστημα ασφαλιστικής επιχείρησης, της οποίας η έδρα βρίσκεται εκτός της Κοινότητος, θεωρούνται  ως-

(α)  «κράτος μέλος καταγωγής», το κράτος μέλος  το οποίο χορήγησε στο υποκα-τάστημα άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις·και

(β)  «εποπτικές αρχές» και «αρμόδιες αρχές», οι εν λόγω αρχές του κράτους μέλους, στο οποίο το υποκατάστημα έλαβε άδεια λειτουργίας.

(2) Όταν ασφαλιστική επιχείρηση, η έδρα της οποίας ευρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει υποκαταστήματα σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, κάθε υποκατάστημα αντιμετωπίζεται, όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τα μέτρα εξυγίανσης και την εκκαθάριση ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ως ανεξάρτητη επιχείρηση. Ο Έφορος συντονίζει τις δράσεις του με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, στα οποία ευρίσκεται υποκατάστημα της ίδιας ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτου κράτους. Τυχόν διορισμένοι διαχειριστές ή εκκαθαριστές υποκαταστημάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων κρατών στο έδαφος της Δημοκρατίας συντονίζουν τις δράσεις τους με τους διαχειριστές ή εκκαθαριστές των άλλων κρατών μελών, στα οποία ευρίσκεται υποκατάστημα της ίδιας ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτου κράτους.

Επαγγελματικό απόρρητο

163Ζ. Όλα τα πρόσωπα, στα οποία διαβιβάζονται ή τα οποία παρέχουν πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες ανακοίνωσης που ορίζονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 150Α, στο εδάφιο (6) του άρθρου 152 και στο εδάφιο (2)  του άρθρου 163ΣΤ, δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 7.

Διορισμός αναπληρωτή διαχειριστή ή εκκαθαριστή

163Η.-(1) Το Δικαστήριο διορίζει, εάν το κρίνει αναγκαίο, ένα ή περισσότερους αναπληρωτές διαχειριστές ή εκκαθαριστές που επικουρούν ή, ενδεχομένως, εκπροσωπούν το διαχειριστή ή εκκαθαριστή κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ή του μέτρου εξυγίανσης, ιδίως στα κράτη μέλη υποδοχής, και βοηθούν στη διευθέτηση των δυσκολιών που τυχόν να συναντούν, οι πιστωτές στο κράτος μέλος υποδοχής.

(2) Ο διορισμός διαχειριστή ή εκκαθαριστή αποδεικνύεται με επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης διορισμού ή με άλλη βεβαίωση των αρμοδίων αρχών του  κράτους μέλους καταγωγής.

(3) Σε περίπτωση που διαχειριστής ή εκκαθαριστής που διορίστηκε από εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους επιθυμεί να προβεί σε ενέργειες στη Δημοκρατία, ο Έφορος δικαιούται να ζητήσει μετάφραση των ανωτέρω εγγράφων στην ελληνική γλώσσα:

Νοείται ότι, δεν απαιτείται άλλη νομιμοποίηση ή άλλη ανάλογη διατύπωση.

(4) Ο διαχειριστής ή εκκαθαριστής δικαιούται να ασκεί εντός όλων των κρατών μελών όλες τις εξουσίες που δικαιούται να ασκεί στη Δημοκρατία.

(5) Ο διαχειριστής ή εκκαθαριστής δύναται να ζητεί την καταχώρηση του μέτρου εξυγίανσης ή της απόφασης να κινηθεί διαδικασία εκκαθάρισης, στο κτηματολόγιο, στο εμπορικό μητρώο και σε κάθε άλλο δημόσιο βιβλίο, το οποίο τηρείται σε άλλο κράτος μέλος:

Νοείται ότι, εάν κράτος μέλος προβλέπει υποχρεωτική καταχώρηση, ο διαχειριστής ή ο εκκαθαριστής λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την εξασφάλιση της καταχώρησης αυτής.

(6) Κατά την άσκηση των εξουσιών του σύμφωνα με τα εδάφια (4) και (5), ο διαχειριστής ή εκκαθαριστής τηρεί τους νόμους του κράτους μέλους, στο οποίο προτίθεται να ενεργήσει και ιδίως τις διαδικασίες ρευστοποίησης του ενεργητικού και ενημέρωσης των εργαζομένων:

Νοείται ότι, οι εξουσίες αυτές δεν περιλαμβάνουν δικαίωμα χρήσης βίας ούτε δικαίωμα λήψης απόφασης επί νομικών διαδικασιών ή διαφορών.

(7) Όλα τα έξοδα καταχώρησης λογίζονται ως έξοδα και δαπάνες της διαδικασίας.