Συμψηφισμός

163Δ.-(1) Η λήψη μέτρων εξυγίανσης και η έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης δεν θίγει το δικαίωμα των πιστωτών να προτείνουν συμψηφισμό των απαιτήσεων τους με αντίστοιχες απαιτήσεις της ασφαλιστικής επιχείρησης εναντίον τους.

(2) Το εδάφιο (1) δεν κωλύει τις κατά το εδάφιο (7) του άρθρου 152Α αγωγές αναγνώρισης της ακυρότητας, ακύρωσης και κήρυξης  δικαιοπραξίας ανενεργούς.