Προστασία αποκτώντος τρίτου και εκκρεμοδικία

163Ε.-(1) Σε περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση, μετά τη λήψη μέτρου εξυγίανσης ή την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, μεταβιβάσει έναντι ανταλλάγματος-

(α)  Ακίνητο·

(β)  πλοίο ή αεροσκάφος εγγραφόμενο υποχρεωτικά σε μητρώο· ή

(γ)  κινητές αξίες ή άλλους τίτλους, οι οποίες, είτε έχουν ως νόμιμη προϋπόθεση της ύπαρξης ή της μεταβίβασής τους την εγγραφή σε μητρώο ή σε λογαριασμό, είτε  καταχωρούνται σε κεντρικό μητρώο ή άλλο κεντρικό αποθετήριο ή σε οιοδήποτε κεντρικό σύστημα καταθέσεως τίτλων, το κύρος της μεταβίβασης διέπεται από το δίκαιο του κράτους μέλους, στο έδαφος του οποίου ευρίσκεται το ακίνητο ή το οποίο επιτάσσει την τήρηση του μητρώου, του συστήματος ή του λογαριασμού.

(2) Τα αποτελέσματα των μέτρων εξυγίανσης ή της εκκαθάρισης επί εκκρεμούς δίκης σχετικά με ένα περιουσιακό στοιχείο ή ένα δικαίωμα της ασφαλιστικής επιχείρησης, διέπονται μόνον από το δίκαιο του κράτους μέλους, στο οποίο εκκρεμεί η δίκη.