Υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών

163ΣΤ.-(1) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 2, για τους σκοπούς εφαρμογής  των διατάξεων σχετικά με τα μέτρα εξυγίανσης και την εκκαθάριση ασφα-λιστικών επιχειρήσεων που αφορούν ευρισκόμενο σε κράτος μέλος υποκατάστημα ασφαλιστικής επιχείρησης, της οποίας η έδρα βρίσκεται εκτός της Κοινότητος, θεωρούνται  ως-

(α)  «κράτος μέλος καταγωγής», το κράτος μέλος  το οποίο χορήγησε στο υποκα-τάστημα άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις·και

(β)  «εποπτικές αρχές» και «αρμόδιες αρχές», οι εν λόγω αρχές του κράτους μέλους, στο οποίο το υποκατάστημα έλαβε άδεια λειτουργίας.

(2) Όταν ασφαλιστική επιχείρηση, η έδρα της οποίας ευρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει υποκαταστήματα σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, κάθε υποκατάστημα αντιμετωπίζεται, όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τα μέτρα εξυγίανσης και την εκκαθάριση ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ως ανεξάρτητη επιχείρηση. Ο Έφορος συντονίζει τις δράσεις του με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, στα οποία ευρίσκεται υποκατάστημα της ίδιας ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτου κράτους. Τυχόν διορισμένοι διαχειριστές ή εκκαθαριστές υποκαταστημάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων κρατών στο έδαφος της Δημοκρατίας συντονίζουν τις δράσεις τους με τους διαχειριστές ή εκκαθαριστές των άλλων κρατών μελών, στα οποία ευρίσκεται υποκατάστημα της ίδιας ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτου κράτους.