Επαγγελματικό απόρρητο

163Ζ. Όλα τα πρόσωπα, στα οποία διαβιβάζονται ή τα οποία παρέχουν πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες ανακοίνωσης που ορίζονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 150Α, στο εδάφιο (6) του άρθρου 152 και στο εδάφιο (2)  του άρθρου 163ΣΤ, δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 7.