Διορισμός αναπληρωτή διαχειριστή ή εκκαθαριστή

163Η.-(1) Το Δικαστήριο διορίζει, εάν το κρίνει αναγκαίο, ένα ή περισσότερους αναπληρωτές διαχειριστές ή εκκαθαριστές που επικουρούν ή, ενδεχομένως, εκπροσωπούν το διαχειριστή ή εκκαθαριστή κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ή του μέτρου εξυγίανσης, ιδίως στα κράτη μέλη υποδοχής, και βοηθούν στη διευθέτηση των δυσκολιών που τυχόν να συναντούν, οι πιστωτές στο κράτος μέλος υποδοχής.

(2) Ο διορισμός διαχειριστή ή εκκαθαριστή αποδεικνύεται με επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης διορισμού ή με άλλη βεβαίωση των αρμοδίων αρχών του  κράτους μέλους καταγωγής.

(3) Σε περίπτωση που διαχειριστής ή εκκαθαριστής που διορίστηκε από εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους επιθυμεί να προβεί σε ενέργειες στη Δημοκρατία, ο Έφορος δικαιούται να ζητήσει μετάφραση των ανωτέρω εγγράφων στην ελληνική γλώσσα:

Νοείται ότι, δεν απαιτείται άλλη νομιμοποίηση ή άλλη ανάλογη διατύπωση.

(4) Ο διαχειριστής ή εκκαθαριστής δικαιούται να ασκεί εντός όλων των κρατών μελών όλες τις εξουσίες που δικαιούται να ασκεί στη Δημοκρατία.

(5) Ο διαχειριστής ή εκκαθαριστής δύναται να ζητεί την καταχώρηση του μέτρου εξυγίανσης ή της απόφασης να κινηθεί διαδικασία εκκαθάρισης, στο κτηματολόγιο, στο εμπορικό μητρώο και σε κάθε άλλο δημόσιο βιβλίο, το οποίο τηρείται σε άλλο κράτος μέλος:

Νοείται ότι, εάν κράτος μέλος προβλέπει υποχρεωτική καταχώρηση, ο διαχειριστής ή ο εκκαθαριστής λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την εξασφάλιση της καταχώρησης αυτής.

(6) Κατά την άσκηση των εξουσιών του σύμφωνα με τα εδάφια (4) και (5), ο διαχειριστής ή εκκαθαριστής τηρεί τους νόμους του κράτους μέλους, στο οποίο προτίθεται να ενεργήσει και ιδίως τις διαδικασίες ρευστοποίησης του ενεργητικού και ενημέρωσης των εργαζομένων:

Νοείται ότι, οι εξουσίες αυτές δεν περιλαμβάνουν δικαίωμα χρήσης βίας ούτε δικαίωμα λήψης απόφασης επί νομικών διαδικασιών ή διαφορών.

(7) Όλα τα έξοδα καταχώρησης λογίζονται ως έξοδα και δαπάνες της διαδικασίας.