Παρακράτηση κυριότητας

163Γ.-(1) Η λήψη μέτρων εξυγίανσης ή η έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης, ως αγοραστή στοιχείου ενεργητικού, δεν θίγει τα δικαιώματα από παρακράτηση της κυριότητας του στοιχείου αυτού από τον πωλητή εάν, κατά το ανωτέρω χρονικό σημείο, το στοιχείο του ενεργητικού βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος.

(2) Η λήψη μέτρων εξυγίανσης ή η έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης, μετά την παράδοση πωληθέντος από αυτήν στοιχείου του ενεργητικού, δεν αποτελεί  λόγο ακύρωσης ή τερματισμού  της πώλησης, ούτε κωλύει τον αγοραστή να αποκτήσει την κυριότητα του πωληθέντος εάν, κατά το ανωτέρω χρονικό σημείο, το πωληθέν στοιχείο του ενεργητικού βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος.

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 163Β, τα αποτελέσματα τυχόν μέτρου εξυγίανσης ή της έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμμετεχόντων σε οργανωμένη αγορά, διέπονται μόνο από το δίκαιο που διέπει την εν λόγω αγορά.

(4) Τα εδάφια (1), (2) και (4) δεν κωλύουν τις κατά το εδάφιο (7) του άρθρου 152Α αγωγές αναγνώρισης της ακυρότητας, ακύρωσης και κήρυξης δικαιοπραξίας ως  ανενεργούς.