Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων

163Β.-(1) Η λήψη μέτρων εξυγίανσης ή η έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης δεν θίγει τα εμπράγματα δικαιώματα πιστωτών ή τρίτων επί κινητών, ακινήτων ή άλλων στοιχείων του ενεργητικού της ασφαλιστικής επιχείρησης, τόσο των συγκεκριμένων στοιχείων, όσο και του συνόλου των ακαθόριστων και μεταβλητών στοιχείων, τα οποία ευρίσκονται εντός της επικράτειας άλλου κράτους μέλους κατά τη λήψη των μέτρων εξυγίανσης ή την έναρξη της εκκαθάρισης.

(2) Τα δικαιώματα, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), είναι ιδίως -

(α) Το δικαίωμα απευθείας ή μέσω τρίτου διάθεσης στοιχείου του ενεργητικού και ικανοποίησης από το τίμημα ή τις προσόδους του, ιδίως δυνάμει ενεχύρου ή υποθήκης·

(β) το αποκλειστικό δικαίωμα είσπραξης μίας απαίτησης και ιδίως το δικαίωμα που εξασφαλίζεται είτε με ενέχυρο, είτε με εκχώρηση απαίτησης ως εγγύηση·

(γ) το δικαίωμα διεκδίκησης ή απαίτησης επιστροφής του στοιχείου του ενεργητικού εις χείρας οιουδήποτε κατέχοντος ή καρπούμενου αντιθέτως προς τη βούληση του δικαιούχου·

(δ) το εμπράγματο δικαίωμα καρπώσεως στοιχείου του ενεργητικού:

Νοείται ότι, προς εμπράγματο δικαίωμα εξομοιώνεται το δικαίωμα, που είναι εγγεγραμμένο σε δημόσιο βιβλίο και αντιτάξιμο έναντι τρίτων, δια του οποίου είναι δυνατή η απόκτηση εμπράγματου δικαιώματος κατά την έννοια του εδαφίου (1).

(3) Το παρόν άρθρο δεν κωλύει τις κατά το εδάφιο (7) του άρθρου 152Α αγωγές αναγνώρισης της ακυρότητας, ακύρωσης και κήρυξης  δικαιοπραξίας ως ανενεργούς.