Εφαρμοστέο δίκαιο σε σχέση με ορισμένες συμβάσεις και δικαιώματα

163Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 152Α, τα αποτελέσματα της λήψης μέτρων εξυγίανσης ή της έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης σε σχέση με τις ακόλουθες συμβάσεις και δικαιώματα διέπονται ως εξής:

(α) Συμβάσεις απασχόλησης και εργασιακές σχέσεις, μόνο από το δίκαιο του κράτους μέλους, το οποίο διέπει τη σύμβαση απασχόλησης ή την εργασιακή σχέση·

(β) συμβάσεις, οι οποίες παρέχουν δικαίωμα χρήσης ή κτήσης κυριότητας σε ακίνητο, μόνο από το δίκαιο του κράτους μέλους, στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο·

(γ) δικαιώματα της ασφαλιστικής επιχείρησης επί ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους, που υπόκεινται σε υποχρεωτική εγγραφή σε μητρώο, από το δίκαιο του κράτους μέλους το οποίο επιτάσσει την τήρηση του μητρώου.