Εγκεκριμένες επενδύσεις

163.-(1) Από της έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταβολή στις εγκεκριμένες επενδύσεις του Κλάδου Γενικής Φύσεως ή του Κλάδου Ζωής, στις οποίες η ασφαλιστική αυτή επιχείρηση έχει τοποθετήσει περιουσιακά της στοιχεία επαρκή για να καλύπτουν τα τεχνικά της αποθέματα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 76 ή το άρθρο 85:

Νοείται ότι, τέτοια μεταβολή επιτρέπεται για διόρθωση τεχνικών λαθών ή κατόπιν άδειας του Εφόρου.

(2) Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν καθίσταται εφικτή η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης, οι εγκεκριμένες επενδύσεις ρευστοποιούνται και συνιστούν ένα ταμείο, που διατίθεται για την ικανοποίηση των δικαιούχων ασφαλίσματος κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (5).

(3) Σε περίπτωση, κατά την οποία η υπό εκκαθάριση ασφαλιστική επιχείρηση ασκούσε παράλληλα εργασίες στον Κλάδο Γενικής Φύσεως και στον Κλάδο Ζωής, οι εγκεκριμένες επενδύσεις του κάθε Κλάδου ρευστοποιούνται και συνιστούν δύο χωριστά και ανεξάρτητα ταμεία, ένα ταμείο για τον Κλάδο Γενικής Φύσεως και ένα ταμείο για τον Κλάδο Ζωής, και  διατίθενται για την ικανοποίηση απαιτήσεων των δικαιούχων ασφαλίσματος του κάθε Κλάδου χωριστά.

(4) Σε καθένα από τα πιο πάνω ταμεία, προστίθενται η απόδοση και η αξία των καθαρών ασφαλίστρων που εισπράττονται για συγκεκριμένη κατηγορία πράξεων μεταξύ της έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης και της ημερομηνίας πληρωμής ασφαλιστικών απαιτήσεων ή μέχρι να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μεταβίβαση χαρτοφυλακίου.

(5)(α) Από κάθε ένα ταμείο αφαιρείται η δαπάνη που συνεπάγεται η διάλυση και εκκαθάριση της επιχείρησης, περιλαμβανομένων και των αμοιβών του προσωρινού εκκαθαριστή, του εκκαθαριστή, του ειδικού διαχειριστή ή ανεξάρτητου αναλογιστή, που ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι παντός άλλου από τα ταμεία αυτά.

(β) Επί του υπόλοιπου του κάθε ταμείου, Κλάδου Γενικής Φύσεως ή Κλάδου Ζωής, έχουν προνόμιο, που προηγείται κάθε άλλου γενικού ή ειδικού προνομίου, που καθορίζεται στο άρθρο 300 του περί Εταιρειών Νόμου ή σε άλλη διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας, οι δικαιούχοι ασφαλίσματος ή δυνάμει ασφαλιστηρίου έναντι τρίτων προσώπων του Κλάδου Γενικής Φύσεως ή του Κλάδου Ζωής, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους, οι απαιτήσεις των οποίων ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα έναντι παντός άλλου.

(6) Σε περίπτωση που το προϊόν της ρευστοποίησης στοιχείου που αποτελεί μέρος των εγκεκριμένων επενδύσεων υστερεί της αξίας τέτοιου στοιχείου, όπως υπολογίζεται στα λογιστικά βιβλία της ασφαλιστικής εταιρείας, ο εκκαθαριστής οφείλει να δικαιολογεί τη διαφορά αυτή στον Έφορο.

(7) Όταν ένα στοιχείο του ενεργητικού, το οποίο χρησιμοποιείται για την κάλυψη τεχνικών αποθεμάτων, είναι βεβαρημένο με εμπράγματο δικαίωμα υπέρ πιστωτή ή τρίτου χωρίς να έχει καταγραφεί το γεγονός αυτό στο Μητρώο Επενδύσεων που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 83 ή έχει παρακρατηθεί η κυριότητα του εν λόγω στοιχείου του ενεργητικού υπέρ πιστωτή ή τρίτου ή όταν ο πιστωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει τον συμψηφισμό της απαίτησής του έναντι της απαίτησης της ασφαλιστικής επιχείρησης, σε περίπτωση εκκαθάρισης της ασφαλιστικής επιχείρησης ρευστοποιείται και  καταβάλλεται στο ταμείο που προνοείται κατά το εδάφιο (2), εκτός εάν εφαρμόζονται σ’ αυτό το στοιχείο του ενεργητικού του άρθρου 163Β, τα εδάφια (1) έως (3) του άρθρου 163Γ και το άρθρο 163Δ.

(8) Οι απαιτήσεις των δικαιούχων ασφαλίσματος ή δυνάμει ασφαλιστηρίου έναντι τρίτων προσώπων του Κλάδου Γενικής Φύσεως ή του Κλάδου Ζωής, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, προηγούνται κατά προτεραιότητα, των απαιτήσεων των προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 300 του περί Εταιρειών Νόμου, το οποίο καθορίζει τις προνομιούχες απαιτήσεις σε περίπτωση εκκαθάρισης εταιρείας και την έκταση που αυτές γίνονται αποδεκτές.

(9) Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις τηρούν ανά πάσα στιγμή και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ενδεχόμενη διαδικασία εκκαθάρισης, περιουσιακά στοιχεία από τα αναφερόμενα στις Οδηγίες για εγκεκριμένες επενδύσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79 που να αντιστοιχούν στις απαιτήσεις που ενδέχεται να προηγηθούν των ασφαλιστικών απαιτήσεων, σύμφωνα με το εδάφιο (8), και οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στους λογαριασμούς της ασφαλιστικής εταιρείας.