Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

«Οδηγία 90/435/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1990 σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών», (EE L 225 της 20.8.1990 σ. 6-9),

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά-

«αναδιάρθρωση σημαίνει την άμεση ή έμμεση διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και μεταβίβαση δικαιωμάτων δυνάμει πωλητηρίου εγγράφου κατατεθειμένο στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μεταξύ ενός ή περισσότερων δανειοληπτών και/ή οφειλετών και/ή εγγυητών σχετικά με την ίδια πιστωτική διευκόλυνση ή χορήγηση ή οφειλή και ενός ή περισσότερων δανειστών, η οποία διενεργείται εντός εννέα (9) ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015 και αποσκοπεί στη μείωση ή εξόφληση των πιστωτικών διευκολύνσεων ή χορηγήσεων ή οφειλών που δόθηκαν προς δανειολήπτες από έναν ή περισσότερους δανειστές:

Νοείται ότι η διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και η μεταβίβαση δικαιωμάτων δυνάμει πωλητηρίου εγγράφου κατατεθειμένου στο Τμήμα Κτημα-τολογίου και Χωρομετρίας, δύναται να πραγματοποιείται προς δανειστή και/ή  προς μη «συνδεδεμένο πρόσωπο», όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι η διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και η μεταβίβαση δικαιωμάτων δυνάμει πωλητηρίου εγγράφου κατατεθειμένου στο Τμήμα Κτημα-τολογίου και Χωρομετρίας προς μη «συνδεδεμένο πρό-σωπο», εξαιρουμένου του δανειστή, εμπίπτει στον παρόντα ορισμό μόνο αναφορικά με τη μείωση ή εξόφληση εκείνων των πιστωτικών διευκολύνσεων ή χορηγήσεων ή οφειλών, που προκύπτουν στο πλαίσιο γραπτής συμφωνίας με το δανειστή:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι οι ως άνω διατάξεις ισχύουν αναφορικά με μη εξυπηρετούμενες χορηγίες (ΜΕΧ) κατά ή πριν την 31η Δεκεμβρίου 2015, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών·

«δανειολήπτης» σημαίνει πρόσωπο το οποίο συμβλήθηκε με το δανειστή και περιλαμβάνει πρόσωπο του οποίου η πιστωτική διευκόλυνση εξαγοράστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου και είτε αναλήφθηκε από είτε μεταφέρθηκε σε δημόσιο φορέα ή εταιρεία που είναι αδειοδοτημένος/η και ο οποίος ή η οποία διατηρεί ή στον οποίο ή στην οποία έχουν μεταφερθεί χορηγήσεις από πιστωτικό ίδρυμα, οι οποίες έχουν καθυστερήσεις και/ή έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες δυνάμει των τεχνικών προτύπων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών τα οποία καθορίζουν τα κριτήρια για ταξινόμηση μιας χορήγησης ως μη εξυπηρετούμενης και/ή ρυθμισμένης ως έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Εκτελεστικού Κανονισμού 2015/227:

Νοείται ότι, δανειολήπτης θεωρείται και οποιοδήποτε συνδεδεμένο πρόσωπο του πρωτοφειλέτη, όπως ο όρος «συνδεδεμένο πρόσωπο» ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου,  νοουμένου ότι η διάθεση και μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και η μεταβίβαση δικαιωμάτων δυνάμει πωλητήριου εγγράφου κατατεθειμένου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πραγματοποιείται προς όφελος του δανειστή·

«δανειστής» σημαίνει αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, και περιλαμβάνει τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10Α αυτού, καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες αυτών ή εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες αυτής ή δημόσιο φορέα ή εταιρεία που είναι αδειοδοτημένος/η και ο οποίος ή η οποία διατηρεί ή στον οποίο ή στην οποία έχουν μεταφερθεί από πιστωτικό ίδρυμα χορηγήσεις οι οποίες έχουν καθυστερήσεις και/ή έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες δυνάμει των τεχνικών προτύπων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, τα οποία καθορίζουν τα κριτήρια για ταξινόμηση μιας χορήγησης ως μη εξυπηρετούμενης και/ή ρυθμισμένης ως έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Εκτελεστικού Κανονισμού 2015/227·

«Δημοκρατία», σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και οποιοδήποτε δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν λειτουργό του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων·

«έκτακτη εισφορά» σημαίνει την έκτακτη εισφορά που καταβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

«εταιρεία» [Διαγράφηκε]·

«κάτοικος της Δημοκρατίας», όταν ο όρος αυτός εφαρμόζεται στην περίπτωση ατόμου, σημαίνει άτομο που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, το οποίο επιπλέον έχει κατοικία (domicile) στη Δημοκρατία·

«μέτοχος», περιλαμβάνει και τον κάτοχο μεριδίου σε συλλογικό επενδυτικό σχέδιο ανοικτού ή κλειστού τύπου.

«μίσθιο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμο·

«μίσθωμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμο·

«μισθωτής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμο·

«χρηματοδοτική μίσθωση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμο.

«τιμή αναδιάρθρωσης» σημαίνει την τιμή στην οποία ακίνητη ιδιοκτησία μεταβιβάζεται στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης, και η οποία καθορίζεται σε γραπτή συμφωνία που συνάπτεται στο πλαίσιο αυτό.

(2) Οι όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο που δεν ορίζονται διαφορετικά έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο.

(3) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου, άτομο θεωρείται ότι έχει κατοικία (domicile) στη Δημοκρατία εάν έχει κατοικία καταγωγής στη Δημοκρατία με βάση τις διατάξεις του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου εξαιρουμένου-

(i) Ατόμου το οποίο έχει αποκτήσει και διατηρεί  κατοικία επιλογής (domicile of choice) εκτός της Δημοκρατίας, με βάση τις διατάξεις του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου νοουμένου ότι ήταν μη κάτοικος ή κάτοικος εκτός Δημοκρατίας όπως ορίζεται από τις διατάξεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, για οποιαδήποτε περίοδο τουλάχιστον είκοσι (20) συνεχόμενων ετών πριν από το φορολογικό έτος, ή

(ii) ατόμου το οποίο ήταν μη κάτοικος ή κάτοικος εκτός Δημοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, για περίοδο τουλάχιστον είκοσι (20) συνεχόμενων ετών αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως της κατοικίας καταγωγής, οποιοδήποτε άτομο είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, για τουλάχιστον δεκαεπτά (17) από τα τελευταία είκοσι (20) έτη πριν από το φορολογικό έτος, λογίζεται ως κάτοικος (domicile) στη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ II ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
Υποχρέωση καταβολής έκτακτης εισφοράς

3.—(1) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, κάθε πρόσωπο που καθορίζεται στο εδάφιο (2) υποχρεούται να καταβάλλει έκτακτη εισφορά για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Δημοκρατίας.

(2) Τα πρόσωπα τα οποία υποχρεούνται να καταβάλλουν έκτακτη εισφορά σύμφωνα με το εδάφιο (1) είναι-

(α) Κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία το οποίο λαμβάνει ή λογίζεται ότι λαμβάνει οποιαδήποτε μερίσματα από εταιρεία, σε ποσοστό δεκαεφτά τοις εκατόν (17%) στο ποσό του μερίσματος:

Νοείται  ότι,  εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία απαλλάσσεται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς αναφορικά με μερίσματα τα οποία λαμβάνει από εταιρεία που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, εξαιρουμένου μερίσματος που καταβάλλεται έμμεσα μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκαν τα κέρδη από τα οποία το εν λόγω μέρισμα προέρχεται:

Νοείται περαιτέρω ότι, μερίσματα που εκδίδονται από εισοδήματα που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από μερίσματα στα οποία καταβλήθηκε έκτακτη εισφορά απαλλάσσονται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς.

Νοείται περαιτέρω ότι εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή εταιρεία που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία, η οποία λαμβάνει μερίσματα από εταιρεία που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, απαλλάσσεται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς επί των εν λόγω μερισμάτων. Η απαλλαγή αυτή δεν εφαρμόζεται—

(i) Αν η καταβάλλουσα το μέρισμα εταιρεία επιδίδεται άμεσα ή έμμεσα περισσότερο από πενήντα τοις εκατόν (50%) σε δραστηριότητες οι οποίες απολήγουν σε εισόδημα από επένδυση· και

(ii) η επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου πάνω στο εισόδημα της καταβάλλουσας το μέρισμα εταιρείας είναι σημαντικά λιγότερη από τη φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή της εταιρείας που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία:

Νοείται ακόμη ότι μερίσματα που εκδίδονται από εισόδημα που προέρχεται από μερίσματα τα οποία υπέστησαν φόρο εισοδήματος -στην πηγή με συντελεστή 20% και η έκδοση των οποίων γίνεται σε περίοδο έξι ετών από την ημερομηνία απόκτησής των, απαλλάσσονται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς:

Νοείται έτι, έτι περαιτέρω ότι οποτεδήποτε διατίθεται από  εταιρεία περιουσιακό στοιχείο σε άτομο μέτοχο αυτής ή σε συγγενή αυτού μέχρι και δευτέρου βαθμού συγγενείας ή σύζυγο αυτού, χωρίς την καταβολή αντιπαροχής ή με αντιπαροχή που είναι μικρότερη από την  αγοραία αξία του περιουσιακού στοιχείου που διατίθεται, λογίζεται ότι η εταιρεία διανέμει μέρισμα ίσο με την αγοραία αξία ή με τη  διαφορά μεταξύ της αγοραίας αξίας και του ποσού της αντιπαροχής:

Νοείται έτι, έτι, έτι περαιτέρω ότι οι διατάξεις της πιο πάνω επιφύλαξης δεν εφαρμόζονται όταν η εν λόγω εταιρεία απέκτησε με δωρεά το περιουσιακό στοιχείο από άτομο μέτοχό της ή από συγγενή αυτού μέχρι και του δευτέρου βαθμού συγγενείας ή από σύζυγο αυτού·

(α1) Εταιρεία μη κάτοικος της Δημοκρατίας, η οποία είναι κάτοικος σε άλλη δικαιοδοσία και περιλαμβάνεται σε κατάλογο με δικαιοδοσίες τρίτων χωρών που έχουν αξιολογηθεί από τα κράτη μέλη συλλογικά ως μη συνεργάσιμες για φορολογικούς σκοπούς ή η οποία έχει συσταθεί ή εγγραφεί σε τέτοια δικαιοδοσία και δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε άλλο κράτος που δεν περιλαμβάνεται στον εν λόγω κατάλογο και λαμβάνει οποιαδήποτε μερίσματα από εταιρεία κάτοικο της Δημοκρατίας, σε ποσοστό δεκαεπτά τοις εκατόν (17%) στο ποσό του μερίσματος:

Νοείται ότι, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται σε περίπτωση που η εταιρεία που λαμβάνει το μέρισμα συμμετέχει άμεσα, είτε μόνη της είτε από κοινού με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες που είναι μη κάτοικοι της Δημοκρατίας και που είναι κάτοικοι σε άλλες δικαιοδοσίες, οι οποίες περιλαμβάνονται σε κατάλογο με δικαιοδοσίες τρίτων χωρών που έχουν αξιολογηθεί από τα κράτη μέλη συλλογικά ως μη συνεργάσιμες για φορολογικούς σκοπούς ή που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί σε τέτοια δικαιοδοσία και δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι σε άλλα κράτη που δεν περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο και συμμετέχουν και αυτές άμεσα στην εταιρεία κάτοικο της Δημοκρατίας που καταβάλλει το μέρισμα, είτε µε δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατόν (50%), είτε µε κεφάλαιο σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατόν (50%), είτε δικαιούται να εισπράττει άνω του πενήντα τοις εκατόν (50%) των κερδών:

Νοείται περαιτέρω ότι, η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση όπου το μέρισμα που λαμβάνει εταιρεία μη κάτοικος της Δημοκρατίας καταβάλλεται αναφορικά με τίτλους εισηγμένους σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών.

(β) κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, το οποίο λαμβάνει ή πιστώνεται με ποσό τόκου, εκτός τόκου που εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (γ), σε ποσοστό δεκαεπτά τοις εκατόν (17%) επί του ποσού των τόκων που λαμβάνονται ή πιστώνονται:

Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των λοιπών διατάξεων της παρούσας παραγράφου, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και σε κάθε εταιρεία που είναι μη κάτοικος της Δημοκρατίας και είναι κάτοικος σε άλλη δικαιοδοσία, η οποία περιλαμβάνεται σε κατάλογο με δικαιοδοσίες τρίτων χωρών που έχουν αξιολογηθεί από τα κράτη μέλη συλλογικά ως μη συνεργάσιμες για φορολογικούς σκοπούς ή που έχει συσταθεί ή εγγραφεί σε τέτοια δικαιοδοσία και δεν είναι φορολογικός κάτοικος σε άλλο κράτος που δεν περιλαμβάνεται στον εν λόγω κατάλογο και λαμβάνει ή πιστώνεται με ποσό τόκου που αποκτάται από πηγές εντός της Δημοκρατίας και το εν λόγω ποσό δεν καταβάλλεται από άτομο.

Νοείται περαιτέρω ότι, η ως άνω επιφύλαξη δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση όπου ο τόκος που λαμβάνει ή πιστώνεται μια εταιρεία μη κάτοικος της Δημοκρατίας καταβάλλεται αναφορικά με τίτλους εισηγμένους σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών.

Νοείται έτι περαιτέρω ότι-

(i) Τόκος που αποκτά πρόσωπο από τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησής του, περιλαμβανομένου τόκου που συνδέεται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης και τόκου που αποκτά συλλογικό επενδυτικό σχέδιο ανοικτού ή κλειστού τύπου, δεν θεωρείται τόκος για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου·

(ii) τόκος που λογίζεται ότι καταβάλλεται σε εταιρεία δυνάμει του άρθρου 39 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου·

(iii) άτομο του οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα, περιλαμβανομένων και των τόκων, δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€12.000) ετησίως, έχει δικαίωμα επιστροφής της παρακρατηθείσας έκτακτης εισφοράς επί των τόκων πέραν του ποσού που αντιστοιχεί στο τρία επί τοις εκατόν (3%)·

(iv) τόκος που καταβάλλεται επί αποζημίωσης για πρόκληση αναπηρίας ή σοβαρής σωματικής βλάβης ή θανάτου δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου·

(γ)(i) κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος της Δημοκρατίας για τόκους που λαμβάνει ή πιστώνεται από πιστοποιητικά αποταμιεύσεως της Κυπριακής Κυβέρνησης, χρεόγραφα αναπτύξεως της Κυπριακής Κυβέρνησης, εταιρικά χρεόγραφα εισηγμένα σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών, ομόλογα ή χρεόγραφα εισηγμένα σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών που εκδίδονται από αρχή τοπικής διοίκησης ή κρατικό οργανισμό σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%).

(ii) αρχή τοπικής διοίκησης και κρατικός οργανισμός για τόκους που λαμβάνουν ή πιστώνονται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%):

Νοείται ότι, τόκος που αποκτάται από πρόσωπο στο πλαίσιο της συνήθους διεξαγωγής της επιχείρησής του, περιλαμβανομένου και τόκου που συνδέεται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης, δεν θεωρείται  τόκος για τους σκοπούς των υποπαραγράφων (i) και (ii):

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς των υποπαραγράφων (i) και (ii) «κρατικός οργανισμός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Δηµοσιονοµικής Ευθύνης και του Δηµοσιονοµικού Πλαισίου Νόμου.

(iii) ταμείο συντάξεως, ταμείο προνοίας και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τόκους που λαμβάνουν ή πιστώνονται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%).

(δ) κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία το οποίο έχει εισόδημα από ενοίκια, σε ποσοστό τρία τοις εκατόν (3%) επί του ποσού των ακαθαρίστων ενοικίων μειωμένων κατά ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%):

Νοείται ότι, μίσθωμα που καταβάλλεται αναφορικά με χρηματοδοτική μίσθωση με δικαίωμα αγοράς του μισθίου από το μισθωτή, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμου, δεν αποτελεί ενοίκιο για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα ακαθάριστα ενοίκια που αποκτώνται από ενοικίαση ακίνητης ιδιοκτησίας στην οποία στεγάζονται επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί με βάση το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 2) του 2021 και των οποίων ο ιδιοκτήτης προέβη σε εθελοντική μείωση ενοικίου που δεν είναι μικρότερη του τριάντα τοις εκατό (30%) του μηνιαίου ενοικίου επί των οποίων καταβάλλεται έκτακτη εισφορά, απαλλάσσονται της έκτακτης εισφοράς εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα-

(i) η απαλλαγή για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου παραχωρείται για ενοίκια που αφορούν περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες και εμπίπτει εντός της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου του 2021, ανεξαρτήτως των συμφωνηθέντων μηνών για τους οποίους παραχωρείται η μείωση·

(ii) η μείωση ενοικίου γίνεται με γραπτή συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή· και

(iii) η απαλλαγή δεν παραχωρείται στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής είναι συνδεδεμένα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 33 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου.

(ε) [Διαγράφηκε]

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, λογίζεται ότι έχει διανείμει εβδομήντα τοις εκατόν (70%) των κερδών της που κτώνται ή προκύπτουν στο φορολογικό έτος, μετά τη μείωσή τους από τον εταιρικό φόρο που πληρώθηκε ή που είναι πληρωτέος πάνω στα εν λόγω κέρδη, υπό μορφή μερισμάτων στους ενδιαφερόμενους μετόχους της κατά το τέλος της περιόδου των δυο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, και οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι θα φορολογούνται ανάλογα σε έκτακτη εισφορά πάνω σε τέτοια μερίσματα. Οποιαδήποτε έκτακτη εισφορά είναι πληρωτέα από μέτοχο ως συνέπεια λογιζόμενης διανομής μερίσματος καταβάλλεται κατά πρώτο λόγο από την εταιρεία η οποία θα χρεώνει τέτοια εισφορά στους μετόχους:

Νοείται ότι οι διατάξεις της πιο πάνω παραγράφου αναφορικά με λογιζόμενη διανομή μερίσματος δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τα κέρδη των φορολογικών ετών 2012, 2013 και 2014, νοουμένου ότι κατά την διάρκεια των ετών 2012, 2013 και 2014, αντίστοιχα, η εταιρεία έχει αποκτήσει εγκαταστάσεις μηχανήματα και κτίρια (εξαιρουμένων ιδιωτικών μηχανοκίνητων οχημάτων) όπως αυτά ερμηνεύονται στο άρθρο 10 των περί Φορολογίας  του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 2) του 2011. Για σκοπούς εφαρμογής της διάταξης αυτής, το κόστος απόκτησης των στοιχείων αυτών αφαιρείται από τα κέρδη για υπολογισμό του ποσού το οποίο θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς λογιζόμενης διανομής:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση προσώπου μη κατοίκου στη Δημοκρατία το οποίο λαμβάνει μέρισμα από εταιρεία κάτοικο στη Δημοκρατία προερχόμενο από κέρδη τα οποία σε οποιοδήποτε στάδιο υπέστησαν λογιζόμενη διανομή δυνάμει του παρόντος άρθρου, η έκτακτη εισφορά που καταβλήθηκε λόγω της λογιζόμενης διανομής που αναλογεί στο μέρισμα που λαμβάνει τέτοιο πρόσωπο επιστρέφεται:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι διατάξεις της πιο πάνω επιφύλαξης δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που η εταιρεία που λαμβάνει το μέρισμα είναι εταιρεία στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (α1) του εδαφίου (2), οπότε το ποσό έκτακτης εισφοράς που καταβλήθηκε λόγω λογιζόμενης διανομής δεν επιστρέφεται.

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση οργανισμού δημοσίου δικαίου-

(i) ο όρος «κέρδη» περιορίζεται στα κέρδη που προκύπτουν από τη διεξαγωγή επιχείρησης. και

(ii) οι όροι «μέτοχος» και «ενδιαφερόμενος μέτοχος» περιλαμβάνουν και την Κυπριακή Δημοκρατία:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι σε περίπτωση διάλυσης εταιρείας, το σύνολο των κερδών των τελευταίων πέντε ετών πριν από τη διάλυση τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί ή δεν έχουν λογιστεί ότι έχουν διανεμηθεί θα λογίζονται κατά τη διάλυση ως διανεμηθέντα μερίσματα και λογίζεται ότι οι μέτοχοι λαμβάνουν τέτοια μερίσματα. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση διάλυσης εταιρείας για σκοπούς αναδιοργάνωσης σύμφωνα με τέτοιες προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται από το Διευθυντή:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι η διάλυση συλλογικού επενδυτικού σχεδίου ανοικτού ή κλειστού τύπου εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

Νοείται ακόμη ότι εταιρεία που εμπίπτει στο παρόν εδάφιο υποβάλλει στο Διευθυντή σχετική δήλωση του λογιζόμενου μερίσματος επί καθορισμένου εντύπου και καταβάλλει την έκτακτη εισφορά σύμφωνα με τέτοια δήλωση:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι ο όρος «εταιρικός φόρος» περιλαμβάνει την έκτακτη εισφορά που επιβάλλεται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, το φόρο που επιβάλλεται σύμφωνα με τον  εκάστοτε σε ισχύ περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο και οποιοδήποτε ποσό αλλοδαπού φόρου που δεν πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος ή και έναντι της έκτακτης εισφοράς για το έτος στο οποίο οφείλονται:

Νοείται έτι, έτι περαιτέρω ότι-

(i) σε περίπτωση έγκρισης ψηφίσματος από εταιρεία για εκούσια διάλυση ή εκκαθάρισή της, η  υποβολή της δήλωσης του λογιζόμενου μερίσματος και η καταβολή της έκτακτης εισφοράς σύμφωνα με αυτή, αναφορικά με το λογιζόμενο μέρισμα επί των κερδών του φορολογικού έτους και των κερδών των αμέσως δύο προηγούμενων φορολογικών ετών, υποβάλλεται το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που επισυμβαίνει το πιο πάνω γεγονός και ο Διευθυντής έχει εξουσία να επιβάλει σχετική φορολογία επί της εταιρείας για είσπραξη της έκτακτης εισφοράς·

(ii) oι διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με λογιζόμενη διανομή, δεν εφαρμόζονται στα λογιστικά κέρδη που προκύπτουν στη διάρκεια της διάλυσης ή εκκαθάρισης εταιρείας, όταν τα περιουσιακά στοιχεία αυτής δεν επαρκούν για την εξόφληση των πιστωτών της και κανένα ποσό δεν μπορεί να διανεμηθεί ή να καταβληθεί στους μετόχους αυτής·

(iii) οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εταιρείας στα πλαίσια διάλυσης ή εκκαθάρισης αυτής οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων, η αγοραία αξία, μετά τη μείωση αυτής με οποιοδήποτε τυχόν φόρο κεφαλαιουχικών κερδών πληρώθηκε, των οποίων υπερβαίνει το κόστος απόκτησης αυτών από την εταιρεία, λογίζεται ως διανεμηθέν μέρισμα ίσο με τη διαφορά μεταξύ της κατά την ημερομηνία διανομής αγοραίας αξίας και του κόστους απόκτησής των·

(iv) σε περίπτωση πραγματοποίησης κερδών κατά τη διάρκεια εκούσιας διάλυσης ή εκκαθάρισης εταιρείας, η λογιζόμενη διανομή μερίσματος επί των κερδών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό ή την αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διανέμονται ή δύνανται να διανεμηθούν στους μετόχους.

 

(4) Το ποσό των λογιζόμενων μερισμάτων δυνάμει του εδαφίου (3) μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα διανεμήθηκε στη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται και σε περίπτωση που το πραγματικό μέρισμα πληρώνεται μετά την παρέλευση των δύο ετών από το τέλος του έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, οποιοδήποτε ποσό λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνει το πραγματικό μέρισμα επί του οποίου παρακρατείται η πληρωτέα έκτακτη εισφορά δυνάμει του παρόντος άρθρου. «Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, η φράση ‘πραγματικό μέρισμα’ περιλαμβάνει πραγματικό μέρισμα που διανεμήθηκε στη διάρκεια του φορολογικού έτους, στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται:

Νοείται ότι, στην περίπτωση οργανισμού δημοσίου δικαίου ο όρος «μέρισμα» περιλαμβάνει το ποσό από τα πλεονάσματα που κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το πραγματικό μέρισμα διανεμήθηκε σε εταιρεία η οποία δεν ανήκει άμεσα και εξ’ ολοκλήρου σε φυσικό πρόσωπο ή φυσικά πρόσωπα και κατά τη κρίση του Διευθυντή, η παρεμβολή της εταιρείας αυτής ως μετόχου της εταιρείας που κατέβαλε το μέρισμα δεν εξυπηρετεί οποιοδήποτε ουσιαστικό εμπορικό ή οικονομικό σκοπό, αλλά έχει ως κύριο σκοπό την αποφυγή, τη μείωση ή την αναβολή της καταβολής της έκτακτης εισφοράς, ο Διευθυντής δύναται να θεωρήσει ότι το μέρισμα έχει καταβληθεί στο άτομο ή άτομα που ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα την εταιρεία που έλαβε το μέρισμα, και να απαιτήσει την καταβολή έκτακτης εισφοράς πάνω στα μερίσματα αυτά είτε από την εταιρεία που έλαβε το μέρισμα, είτε από το άτομο ή άτομα τα οποία άμεσα ή έμμεσα ελέγχουν αυτήν.

(5) Για τους σκοπούς του εδαφίου (3), ο όρος «κέρδη» σημαίνει τα λογιστικά κέρδη όπως υπολογίζονται σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές αρχές αλλά μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε μεταφορών στα αποθεματικά που προβλέπονται σε οποιοδήποτε νόμο:

Νοείται ότι οι διατάξεις των εδαφίων (4) μέχρι (8) του άρθρου 13 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου που αφορούν συμψηφισμό ζημιών συγκροτήματος, καθώς και οποιαδήποτε ποσά, περιλαμβανομένων και πρόσθετων αποσβέσεων, που προέρχονται ή που είναι αποτέλεσμα επανεκτίμησης κινητών και ακινήτων αξιών, δεν επηρεάζουν τα λογιστικά κέρδη.

(6) Οι διατάξεις του εδαφίου (3) δεν εφαρμόζονται αναφορικά με κέρδη που αναλογούν στους μετόχους που δεν είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία.

(7) Όταν εταιρεία καταβάλλει μέρισμα, οφείλει να εφοδιάζει κάθε μέτοχο με πιστοποιητικό, στο οποίο θα δηλώνονται τα πιο κάτω:

(α) Το ποσό του μερίσματος το οποίο πληρώνεται στο μέτοχο,

(β) η έκτακτη εισφορά που παρακρατήθηκε από την εταιρεία αναφορικά με το μέρισμα που πληρώθηκε.

(8) Στην περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου εταιρείας, οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται ή είναι πληρωτέα σε άτομο μέτοχο πέραν του ποσού του μετοχικού  κεφαλαίου που πραγματικά καταβλήθηκε από τέτοιο μέτοχο, λογίζονται ως διανεμηθέντα μερίσματα:

Νοείται ότι τα κατά το εδάφιο αυτό λογιζόμενα ως διανεμηθέντα μερίσματα μειώνονται με οποιοδήποτε μέρισμα εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (3):

Νοείται περαιτέρω ότι η εξαργύρωση μεριδίου ή μετοχής σε συλλογικό επενδυτικό σχέδιο ανοικτού ή κλειστού τύπου δε συνιστά μείωση κεφαλαίου.

(9) Έκπτωση αναφορικά με το ξένο φόρο επί του εισοδήματος που υπόκειται σε έκτακτη εισφορά θα παραχωρείται σύμφωνα με τα άρθρα 34, 35 και 36 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου.

(10) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εταιρεία που έχει επιλέξει να φορολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 46 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου απαλλάσσεται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς για τα έτη 2003, 2004 και 2005.

(11) Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε άτομο το οποίο έχει την κατοικία (domicile) του στη Δημοκρατία, μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία σε άλλο άτομο το οποίο δεν έχει την κατοικία (domicile) του στη Δημοκρατία και το οποίο είναι σύζυγος ή συγγενής του ή συγγενής του/της συζύγου του μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείας και ο Διευθυντής κρίνει ότι ο βασικός σκοπός ή ένας από τους βασικούς σκοπούς της μεταβίβασης είναι η αποφυγή καταβολής έκτακτης εισφοράς, το εισόδημα που προκύπτει από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία υπόκειται σε έκτακτη εισφορά, η οποία εισπράττεται είτε από το άτομο που μεταβίβασε τα περιουσιακά στοιχεία, είτε από το άτομο στο οποίο αυτά μεταβιβάστηκαν.

(12) Έκτακτη εισφορά για λογιζόμενη διανομή μερίσματος σχετικά με λογιστικό κέρδος το οποίο προκύπτει στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δεν καταβάλλεται:

Νοείται ότι, σε περίπτωση διάθεσης ή κατοχής δι’ ιδίαν χρήσιν ακίνητης ιδιοκτησίας από το δανειστή, η οποία αποκτήθηκε στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης για σκοπούς φορολόγησης του δανειστή δυνάμει των διατάξεων του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015, ως κόστος κτήσης θεωρείται η τιμή αναδιάρθρωσης και το προϊόν διάθεσης μειώνεται με οποιοδήποτε ποσό επιστρέφεται ή περισσεύει, κατά περίπτωση, στο δανειολήπτη:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που:

(i) Κατά την αναδιάρθρωση ή

(ii) κατά τη διάθεση ή κατοχή δι’ ιδίαν χρήσιν ακίνητης ιδιοκτησίας από το δανειστή, η οποία αποκτήθηκε στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης,

επιστρέφεται ή περισσεύει, κατά περίπτωση, στο δανειολήπτη οποιοδήποτε μέρος από το προϊόν διάθεσης, τότε το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στο λογιστικό κέρδος του δανειολήπτη στο φορολογικό έτος στο οποίο επιστράφηκε ή περισσεύει, κατά περίπτωση, το ποσό και υπόκειται σε λογιζόμενη διανομή κερδών.

Για σκοπούς της παρούσας επιφύλαξης η έκτακτη εισφορά που προκύπτει δυνάμει της παρούσας επιφύλαξης περιορίζεται και καταβάλλεται κατά το ποσό που επιστρέφεται ή περισσεύει, κατά περίπτωση, αφού αφαιρεθεί από αυτό ο φόρος που καταβλήθηκε δυνάμει των κατ’ αναλογίαν διατάξεων του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο Διευθυντής στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης διαπιστώσει ότι απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής έκτακτης εισφοράς ή επιβολή μηδενικής έκτακτης εισφοράς με βάση τις διατάξεις του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015 είναι λανθασμένη λόγω πράξεων του προσώπου οι οποίες αποδεδειγμένα δεν είναι γνήσιες ή είναι εικονικές, έχει εξουσία όπως παρά τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου, προχωρήσει σε επιβολή στο πρόσωπο αυτό του ορθού ποσού έκτακτης εισφοράς.

(12Α) Δεν καταβάλλεται έκτακτη εισφορά για λογιζόμενη διανομή μερίσματος σχετικά με το λογιστικό κέρδος που προκύπτει λόγω διαγραφής μέρους ή του συνόλου πιστωτικής δευκόλυνσης ή χορήγησης που πραγματοποιείται από δανειστή η οποία αποτελούσε μη εξυπηρετούμενη χορήγηση κατά ή πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2015, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

(13) Οι διατάξεις του εδαφίου (3) δεν εφαρμόζονται αναφορικά με λογιστικά κέρδη που προκύπτουν κατά την αναδιοργάνωση:

Νοείται ότι, τέτοια λογιστικά κέρδη συμπεριλαμβάνονται στα κέρδη που υπόκεινται στις πρόνοιες λογιζόμενης διανομής κατά το φορολογικό έτος στο οποίο επισυμβαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα:

(i) Μερική ή ολική αποξένωση από τη λήπτρια εταιρεία του μεταβιβαζόμενου στοιχείου ενεργητικού από το οποίο   προέκυψαν τέτοια λογιστικά κέρδη.

(ii) Άμεση ή έμμεση, μερική ή ολική αποξένωση, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης, των μετοχών της λήπτριας εταιρείας από τη μεταβιβάζουσα εταιρεία ή από άλλη εταιρεία οι οποίες αποκτήθηκαν κατά την αναδιοργάνωση.

(iii) Μείωση του κεφαλαίου της λήπτριας ή οποιασδήποτε εταιρείας παρεμβάλλεται μεταξύ της μεταβιβάζουσας και της λήπτριας εταιρείας το οποίο εκδόθηκε κατά την αναδιοργάνωση:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις της πιο πάνω επιφύλαξης εφαρμόζονται με την ίδια χρονολογική σειρά των γενόμενων αποξενώσεων στα λογιστικά κέρδη που εξαιρέθηκαν και τα οποία κατ’ αναλογίαν αφορούν την εν λόγω αποξένωση και συμπεριλαμβάνονται στα κέρδη της εταιρείας από την οποία γίνεται η αποξένωση:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, το άθροισμα των λογιστικών κερδών που αναπροσαρμόζονται δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των λογιστικών κερδών που αρχικά εξαιρέθηκαν των προνοιών της λογιζόμενης διανομής με βάση τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

(14) Έκτακτη εισφορά για ενοίκια τα οποία καταβάλλονται προς την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ με αριθμό εγγραφής ΗΕ 387704 ή προς θυγατρική εταιρεία αυτής, σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία η διάθεση και μεταβίβαση της οποίας έλαβε χώρα στο πλαίσιο του σχεδίου "ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΔΟΣΗΣ" δεν καταβάλλεται.

Καταβολή της εισφοράς

4.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο πληρώνει μερίσματα ή τόκους ή ενοίκια, οφείλει όπως παρακρατεί έκτακτη εισφορά σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 3 από οποιαδήποτε πληρωμή γίνεται ή θα γίνει και καταβάλλει αυτή στο Διευθυντή μαζί με κατάσταση η οποία παρέχει πλήρη στοιχεία των συνθηκών συνεπεία των οποίων έγινε η παρακράτηση και πώς υπολογίστηκε η έκτακτη εισφορά που παρακρατήθηκε:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς παρακράτησης έκτακτης εισφοράς επί ενοικίων σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, «πρόσωπο» σημαίνει εταιρεία, συνεταιρισμό, τη Δημοκρατία και  αρχή τοπικής διοίκησης:

Νοείται περαιτέρω ότι, πρόσωπο το οποίο πληρώνει ενοίκια καταβάλλει μέχρι την 30ή Ιουνίου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους την έκτακτη εισφορά που παρακρατεί κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο, αντίστοιχα, του έτους.

(2) Οποιαδήποτε έκτακτη εισφορά, η οποία απαιτείται όπως παρακρατηθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), θεωρείται ως έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε στο πρόσωπο από το οποίο απαιτείται όπως η εν λόγω έκτακτη εισφορά παρακρατηθεί και δύναται να ανακτηθεί από αυτό:

Νοείται ότι τίποτε από όσα προβλέπονται στον παρόντα Νόμο δεν ερμηνεύεται ότι εμποδίζει το Διευθυντή να εισπράξει την έκτακτη αυτή εισφορά από το πρόσωπο το οποίο απέκτησε το μέρισμα ή τον τόκο ή τα ενοίκια, παρά το γεγονός ότι δεν επεβλήθη φορολογία επί του προσώπου αυτού:

Νοείται περαιτέρω ότι όταν δεν παρέχονται καταστάσεις ή άλλα στοιχεία, ο Διευθυντής δύναται να καθορίσει κατά την κρίση του το ποσό της έκτακτης εισφοράς το οποίο έπρεπε να παρακρατηθεί.

(3) Αν οποιαδήποτε τέτοια έκτακτη εισφορά δεν παρακρατηθεί ή αν, αφού παρακρατήθηκε, δεν καταβληθεί στο Διευθυντή μέσα στο μήνα ο οποίος έπεται του μήνα κατά τον οποίο έπρεπε να εγίνετο ή έγινε η παρακράτηση, προστίθεται σε αυτή τόκος με ποσοστό εννέα τοις εκατόν ετησίως:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που έκτακτη εισφορά επί ενοικίων δεν παρακρατηθεί ή παρακρατήθηκε και δεν καταβλήθηκε εντός του μήνα που έπεται της 30ής Ιουνίου και της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, αναφορικά με ενοίκια που πληρώνονται κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο του έτους, αντίστοιχα, προστίθεται σε αυτή τόκος, ο οποίος καθορίζεται δυνάμει των διατάξεων του περί του Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου.

(4) Η εισφορά επί των ενοικίων και των μερισμάτων ή τόκων από πηγές εκτός της Δημοκρατίας καταβάλλεται σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου και τις 31 Δεκεμβρίου του κάθε έτους αντίστοιχα. Στην περίπτωση που η εισφορά δεν καταβληθεί εντός της προθεσμίας αυτής προστίθεται σ' αυτή τόκος σε ποσοστό εννέα τοις εκατόν (9%) ετησίως.

(5)  Η έκτακτη εισφορά επί των κερδών που λογίζονται ότι διανέμονται δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 3 καταβάλλεται μαζί με δήλωση στην οποία παρέχονται πλήρη στοιχεία του τρόπου υπολογισμού της έκτακτης εισφοράς μέχρι την 31η Ιανουαρίου του τρίτου έτους που έπεται του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται:

Νοείται ότι, ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και καταβολής της έκτακτης εισφοράς για τα κέρδη που αφορούν το φορολογικό έτος 2018, ορίζεται η 30ή Απριλίου 2021.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η βεβαίωση, καταβολή, είσπραξη και παρακράτηση οποιουδήποτε ποσού έκτακτης εισφοράς καθώς και οποιουδήποτε τόκου επ' αυτής διενεργείται σύμφωνα με τις ανάλογες διατάξεις των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων και του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου.

ΜΕΡΟΣ III ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η έκτακτη εισφορά δεν εκπίπτει από το φόρο εισοδήματος

5. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, η έκτακτη εισφορά η οποία είναι πληρωτέα δυνάμει του παρόντος Νόμου δεν εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα οποιουδήποτε προσώπου.

Αδικήματα και ποινές

6.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου αναφορικά με θέματα ποινικής ευθύνης προσώπων που κατέχουν ή ασκούν οποιοδήποτε αξίωμα, κάθε πρόσωπο το οποίο αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να καταβάλει έκτακτη εισφορά, την οποία υποχρεούται να καταβάλει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες, σε περίπτωση δε δεύτερης ή κατ' επανάληψη καταδίκης αυτού για το ίδιο αδίκημα, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου για το ότι αρνήθηκε ή παρέλειψε ή αμέλησε να καταβάλει έκτακτη εισφορά, αυτό, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη ποινή στην οποία υπόκειται, υποχρεούται όπως καταβάλει ποσό ίσο προς το ποσό το οποίο αρνήθηκε ή παρέλειψε ή αμέλησε να καταβάλει, καθώς και επί πλέον ποσό που δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατόν του εν λόγω ποσού, σε περίπτωση δε δεύτερης ή κατ' επανάληψη καταδίκης αυτού, ποσό που δεν υπερβαίνει το εκατόν τοις εκατόν του ποσού αυτού, όπως το Δικαστήριο ήθελε διατάξει.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου και για τέτοια παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης δεν προνοείται άλλη ποινή, υπόκειται για κάθε αδίκημα που διαπράχθηκε έτσι σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

(4) Όταν αποδεικνύεται ότι αδίκημα που διαπράχθηκε από νομικό πρόσωπο, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, διαπράχθηκε με τη συναίνεση ή συνενοχή ή αμέλεια διευθυντή, συμβούλου, γραμματέα ή άλλου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, τόσο αυτός όσο και το νομικό πρόσωπο είναι ένοχοι του αδικήματος αυτού και υπόκεινται, σε περίπτωση καταδίκης του στις ποινές που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση.

(5) Τίποτε από όσα διαλαμβάνονται στο παρόν άρθρο δε δύναται να ερμηνευθεί ότι παρεμποδίζει τη Δημοκρατία να διεκδικεί, με πολιτική αγωγή οποιοδήποτε ποσό οφείλεται σ' αυτή.

Ποινική δίωξη

7. Ποινική δίωξη για αδίκημα που προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο δεν αρχίζει χωρίς τη συναίνεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Αδικήματα σε σχέση με την προμήθεια ή άλλο οικονομικό όφελος για αγορά αντικειμένων για σκοπούς άμυνας

7Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, κάθε πρόσωπο το οποίο:

(α) από μόνο του ή σε συνεργασία με άλλο πρόσωπο λαμβάνει ή συμφωνεί να λάβει για λογαριασμό άλλου προσώπου προμήθεια ή άλλο οικονομικό όφελος ή οτιδήποτε σχετικό με την κατακύρωση προμήθειας υλικού οπλικών συστημάτων ή για υπηρεσίες αναφορικά με αυτό, όπως αυτά  καθορίζονται στον προϋπολογισμό για τις δαπάνες αμυντικής θωράκισης ή

(β) στο οποίο αποδεδειγμένα προτείνεται τέτοια προμήθεια ή άλλο οικονομικό όφελος,

και το οποίο παραλείπει να αναφέρει αυτό γραπτώς και ενυπογράφως στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £10.000 ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Κάθε πρόσωπο που κατέχει δημόσιο αξίωμα ή ευρίσκεται στην υπηρεσία της Δημοκρατίας το οποίο αποδέχεται προμήθεια ή άλλο οικονομικό όφελος για την αγορά οποιουδήποτε αντικειμένου που πληρώνεται  από το Κεφάλαιο για δαπάνες αμυντικής θωράκισης του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Άμυνας είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη.

Διοικητικά πρόστιμα

Ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 6, 7 και 7Α του παρόντος Νόμου-

(α) Πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δώσει ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση ή να παράσχει στοιχεία ή να εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον, το οποίο προβλέπεται ρητά στον παρόντα Νόμο, εντός της χρονικής προθεσμίας που προβλέπεται ή καθορίζεται ρητά από τον παρόντα Νόμο, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκατό (100) ευρώ·

(β) πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δώσει ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση ή να παράσχει στοιχεία ή να εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον, για το οποίο ο παρών Νόμος προβλέπει προθεσμία συμμόρφωσης και ο Διευθυντής απαιτήσει από  τέτοιο πρόσωπο όπως συμμορφωθεί εντός της προθεσμίας που καθορίζεται ρητά  σε ειδοποίηση που επιδίδεται δεόντως  στο πρόσωπο αυτό και η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, υπόκειται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, σε χρηματική επιβάρυνση  διακοσίων (200) ευρώ·

(γ) πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δώσει ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση ή να παράσχει στοιχεία ή να εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον, για το οποίο ο παρών Νόμος δεν προβλέπει προθεσμία συμμόρφωσης και ο Διευθυντής απαιτήσει από  τέτοιο πρόσωπο όπως συμμορφωθεί εντός προθεσμίας που  καθορίζεται  σε ειδοποίηση που επιδίδεται δεόντως στο πρόσωπο αυτό και η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, υπόκειται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση, σε χρηματική επιβάρυνση  διακοσίων (200) ευρώ·

(δ) πρόσωπο που αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να δώσει ειδοποίηση ή να υποβάλει δήλωση ή να παράσχει στοιχεία ή να εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον, για το οποίο ο παρών Νόμος δεν προβλέπει προθεσμία συμμόρφωσης και η απαιτούμενη ειδοποίηση ή δήλωση  ή στοιχεία αφορούν άλλο πρόσωπο και ο Διευθυντής απαιτήσει από  τέτοιο πρόσωπο όπως συμμορφωθεί εντός προθεσμίας που καθορίζεται σε σχετική ειδοποίηση που επιδίδεται δεόντως στο πρόσωπο αυτό και η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, υπόκειται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην ειδοποίηση, σε χρηματική επιβάρυνση  εκατό (100) ευρώ·

(ε) πρόσωπο που παραλείπει να καταβάλει οφειλόμενο φόρο μέχρι την από τον παρόντα Νόμο καθοριζόμενη προθεσμία ή μέχρι την προθεσμία που καθορίζεται σε ειδοποίηση του Διευθυντή, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση ίση προς πέντε τοις εκατόν (5%) του οφειλόμενου φόρου.

Κανονισμοί

8. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και να προβεί με τέτοιους Κανονισμούς στον καθορισμό ή ρύθμιση κάθε θέματος που χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού ή ρύθμισης.

Επιφύλαξη

9. Οι περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμοι του 1985 μέχρι 2002 διά του παρόντος καταργούνται χωρίς να επηρεάζεται οτιδήποτε έγινε ή παραλείφθηκε να γίνει δυνάμει τούτων:

Νοείται ότι όλοι οι κανονισμοί, όλα τα διατάγματα, όλες οι γνωστοποιήσεις και όλοι οι διορισμοί, καθώς επίσης όλες οι ειδοποιήσεις που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων των περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 2002, θα θεωρούνται ως να εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, μέχρι να ανακληθούν, ακυρωθούν ή αντικατασταθούν:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι φορολογίες οι οποίες δεν έχουν γίνει και η έκτακτη εισφορά η οποία δεν έχει επιβληθεί ή εισπραχθεί αναφορικά με το φορολογικό έτος 2002 και όλα τα προηγούμενα φορολογικά έτη θα γίνονται, επιβάλλονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 1985 μέχρι 2002.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

10. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2003.

Σημείωση
4 του Ν.223(I)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν.223(I)/2002

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.223(Ι)/2002] αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2003.

Σημείωση
3 του Ν.188(Ι)/2003Έναρξη της Ισχύος του Ν.188(I)/2003

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.188(I)/2003] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2004.

Σημείωση
3 του Ν.23(I)/2009Έναρξη της ισχύος του Ν.23(I)/2009

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.23(I)2009] λογίζεται ότι άρχισε από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Σημείωση
3 του Ν.44(I)/2009Έναρξη της ισχύος του Ν.44(I)/2009

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.44(I)/2009] λογίζεται ότι αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Σημείωση
3 του Ν.75(I)/2009Έναρξη της ισχύος του Ν.75(I)/2009

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.75(I)/2009] λογίζεται ότι αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Σημείωση
4 του Ν.111(I)/2009Έναρξη της ισχύος του Ν.111(I)/2009

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.111(I)/2009] λογίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ από το φορολογικό έτος 2009.

Σημείωση
3 του Ν.40(I)/2010Έναρξη της ισχύος του Ν.40(I)/2010

O παρών Nόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.40(I)/2010] τίθεται σε ισχύ από το φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Iανουαρίου, 2010.

Σημείωση
5 του Ν.132(I)/2010Έναρξη της ισχύος του Ν.132(Ι)/2010

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.132(Ι)/2010] αρχίζει έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.132(I)/2010] θα ισχύουν αναφορικά με πράξεις διάθεσης που γίνονται από το φορολογικό έτος 2011 και για όλα τα φορολογικά έτη που ακολουθούν.

Σημείωση
3 του Ν.114(I)/2011Έναρξη της ισχύος του Ν.114(I)/2011

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.114(Ι)/2011] αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και εφαρμόζεται αναφορικά με εισοδήματα που κτώνται ή προκύπτουν ή λογίζονται ότι κτώνται ή προκύπτουν από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και μετά.

Σημείωση
3 του Ν.190(I)/2011Έναρξη της ισχύος του Ν.190(I)/2011

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.190(I)/2011] αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2012 και σε ό,τι αφορά τις διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 2 εφαρμόζεται αναφορικά με εισοδήματα που κτώνται ή λογίζεται ότι κτώνται ή προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Σημείωση
3 του Ν.72(Ι)/2012Έναρξη της ισχύος του Ν.72(I)/2012

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.72(I)/2012] τίθεται σε ισχύ από την Ιη Ιανουαρίου 2012.

Σημείωση
3 του Ν.29(I)/2013Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου 29(Ι)/2013

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.29(Ι)/2013] αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και εφαρμόζεται αναφορικά με τόκους που λαμβάνονται ή πιστώνονται ή λογίζονται ότι λαμβάνονται ή πιστώνονται από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και μετά.

Σημείωση
4 του Ν. 119(Ι)/2015Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 119(Ι)/2015]

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 119(Ι)/2015] αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
4 του Ν. 208(I)/2015Έναρξη και λήξη της ισχύος του N. 208(Ι)/2015

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 208(I)/2015] αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει δύο (2) έτη μετά την ημερομηνία αυτή.

Σημείωση
3 του Ν. 106(Ι)/2017Έναρξη της ισχύος του Ν. 106(Ι)/2017

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 106(Ι)/2017] λογίζεται ότι άρχισε την 16η Ιουλίου 2015.

Σημείωση
3 του Ν. 131(Ι)/2017Έναρξη και λήξη της ισχύος του Ν. 131(Ι)/2017

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 131(Ι)/2017] αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Σημείωση
3 του Ν. 118(Ι)2018Έναρξη της ισχύος του Ν. 118(Ι)/2018

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 118(Ι)/2018] αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
3 του Ν. 155(I)/2019Έναρξη και λήξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 155(Ι)/2019]

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 155(Ι)/2019] αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Σημείωση
3 του Ν. 172(I)/2019Ισχύος του Ν. 172(Ι)/2019

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 172(Ι)/2019] εφαρμόζεται αναφορικά με λογιστικά κέρδη που προκύπτουν στα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020.

Σημείωση
3 του Ν. 6(I)/2021Έναρξη της ισχύος του Ν. 6(Ι)/2021

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 6(Ι)/2021] λογίζεται ότι άρχισε την 31η Ιανουαρίου 2021.

Σημείωση
3 του Ν. 32(I)/2021Έναρξη της ισχύος του Ν. 32(Ι)/2021

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 32(Ι)/2021] λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2021.

Σημείωση
3 του Ν. 195(Ι)/2021Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 195(Ι)/2021]

3. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 195(Ι)/2021] τίθεται σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Σημείωση
3 του Ν. 78(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 78(Ι)/2022

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 78(Ι)/2022] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
3 του Ν. 157(Ι)/2023Έναρξη της ισχύος του Ν. 157(Ι)/2023

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 157(Ι)/2023] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024.