Υποχρέωση καταβολής έκτακτης εισφοράς

3.—(1) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, κάθε πρόσωπο που καθορίζεται στο εδάφιο (2) υποχρεούται να καταβάλλει έκτακτη εισφορά για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Δημοκρατίας.

(2) Τα πρόσωπα τα οποία υποχρεούνται να καταβάλλουν έκτακτη εισφορά σύμφωνα με το εδάφιο (1) είναι-

(α) Κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία το οποίο λαμβάνει ή λογίζεται ότι λαμβάνει οποιαδήποτε μερίσματα από εταιρεία, σε ποσοστό δεκαεφτά τοις εκατόν (17%) στο ποσό του μερίσματος:

Νοείται  ότι,  εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία απαλλάσσεται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς αναφορικά με μερίσματα τα οποία λαμβάνει από εταιρεία που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, εξαιρουμένου μερίσματος που καταβάλλεται έμμεσα μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκαν τα κέρδη από τα οποία το εν λόγω μέρισμα προέρχεται:

Νοείται περαιτέρω ότι, μερίσματα που εκδίδονται από εισοδήματα που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από μερίσματα στα οποία καταβλήθηκε έκτακτη εισφορά απαλλάσσονται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς.

Νοείται περαιτέρω ότι εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή εταιρεία που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία, η οποία λαμβάνει μερίσματα από εταιρεία που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, απαλλάσσεται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς επί των εν λόγω μερισμάτων. Η απαλλαγή αυτή δεν εφαρμόζεται—

(i) Αν η καταβάλλουσα το μέρισμα εταιρεία επιδίδεται άμεσα ή έμμεσα περισσότερο από πενήντα τοις εκατόν (50%) σε δραστηριότητες οι οποίες απολήγουν σε εισόδημα από επένδυση· και

(ii) η επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου πάνω στο εισόδημα της καταβάλλουσας το μέρισμα εταιρείας είναι σημαντικά λιγότερη από τη φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή της εταιρείας που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία:

Νοείται ακόμη ότι μερίσματα που εκδίδονται από εισόδημα που προέρχεται από μερίσματα τα οποία υπέστησαν φόρο εισοδήματος -στην πηγή με συντελεστή 20% και η έκδοση των οποίων γίνεται σε περίοδο έξι ετών από την ημερομηνία απόκτησής των, απαλλάσσονται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς:

Νοείται έτι, έτι περαιτέρω ότι οποτεδήποτε διατίθεται από  εταιρεία περιουσιακό στοιχείο σε άτομο μέτοχο αυτής ή σε συγγενή αυτού μέχρι και δευτέρου βαθμού συγγενείας ή σύζυγο αυτού, χωρίς την καταβολή αντιπαροχής ή με αντιπαροχή που είναι μικρότερη από την  αγοραία αξία του περιουσιακού στοιχείου που διατίθεται, λογίζεται ότι η εταιρεία διανέμει μέρισμα ίσο με την αγοραία αξία ή με τη  διαφορά μεταξύ της αγοραίας αξίας και του ποσού της αντιπαροχής:

Νοείται έτι, έτι, έτι περαιτέρω ότι οι διατάξεις της πιο πάνω επιφύλαξης δεν εφαρμόζονται όταν η εν λόγω εταιρεία απέκτησε με δωρεά το περιουσιακό στοιχείο από άτομο μέτοχό της ή από συγγενή αυτού μέχρι και του δευτέρου βαθμού συγγενείας ή από σύζυγο αυτού·

(β) κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, το οποίο λαμβάνει ή πιστώνεται με ποσό τόκου, εκτός τόκου που εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (γ), σε ποσοστό τριάντα τοις εκατόν (30%) επί του ποσού των τόκων που λαμβάνονται ή πιστώνονται:

Νοείται ότι-

(i) Τόκος που αποκτά πρόσωπο από τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησής του, περιλαμβανομένου τόκου που συνδέεται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης και τόκου που αποκτά συλλογικό επενδυτικό σχέδιο ανοικτού ή κλειστού τύπου, δεν θεωρείται τόκος για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου·

(ii) τόκος που λογίζεται ότι καταβάλλεται σε εταιρεία δυνάμει του άρθρου 39 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου·

(iii) άτομο του οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα, περιλαμβανομένων και των τόκων, δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€12.000) ετησίως, έχει δικαίωμα επιστροφής της παρακρατηθείσας έκτακτης εισφοράς επί των τόκων πέραν του ποσού που αντιστοιχεί στο τρία επί τοις εκατόν (3%)·

(γ) κάθε άτομο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία για τόκους που λαμβάνει ή πιστώνεται από πιστοποιητικά αποταμιεύσεως της Κυπριακής Κυβέρνησης, εταιρικά χρεόγραφα, χρεόγραφα αναπτύξεως της Κυπριακής Κυβέρνησης καθώς και τόκους που λαμβάνει ή πιστώνεται ταμείο προνοίας ή το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε ποσοστό τρία  τοις  εκατόν (3%)·

(δ) κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία το οποίο έχει εισόδημα από ενοίκια, σε ποσοστό τρία τοις εκατόν (3%) επί του ποσού των ακαθαρίστων ενοικίων μειωμένων κατά ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%):

Νοείται ότι, μίσθωμα που καταβάλλεται αναφορικά με χρηματοδοτική μίσθωση με δικαίωμα αγοράς του μισθίου από το μισθωτή, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμου, δεν αποτελεί ενοίκιο για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου.

(ε) [Διαγράφηκε]

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, λογίζεται ότι έχει διανείμει εβδομήντα τοις εκατόν (70%) των κερδών της που κτώνται ή προκύπτουν στο φορολογικό έτος, μετά τη μείωσή τους από τον εταιρικό φόρο που πληρώθηκε ή που είναι πληρωτέος πάνω στα εν λόγω κέρδη, υπό μορφή μερισμάτων στους ενδιαφερόμενους μετόχους της κατά το τέλος της περιόδου των δυο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, και οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι θα φορολογούνται ανάλογα σε έκτακτη εισφορά πάνω σε τέτοια μερίσματα. Οποιαδήποτε έκτακτη εισφορά είναι πληρωτέα από μέτοχο ως συνέπεια λογιζόμενης διανομής μερίσματος καταβάλλεται κατά πρώτο λόγο από την εταιρεία η οποία θα χρεώνει τέτοια εισφορά στους μετόχους:

Νοείται ότι οι διατάξεις της πιο πάνω παραγράφου αναφορικά με λογιζόμενη διανομή μερίσματος δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τα κέρδη των φορολογικών ετών 2012, 2013 και 2014, νοουμένου ότι κατά την διάρκεια των ετών 2012, 2013 και 2014, αντίστοιχα, η εταιρεία έχει αποκτήσει εγκαταστάσεις μηχανήματα και κτίρια (εξαιρουμένων ιδιωτικών μηχανοκίνητων οχημάτων) όπως αυτά ερμηνεύονται στο άρθρο 10 των περί Φορολογίας  του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 2) του 2011. Για σκοπούς εφαρμογής της διάταξης αυτής, το κόστος απόκτησης των στοιχείων αυτών αφαιρείται από τα κέρδη για υπολογισμό του ποσού το οποίο θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς λογιζόμενης διανομής:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση προσώπου μη κατοίκου στη Δημοκρατία το οποίο λαμβάνει μέρισμα από εταιρεία κάτοικο στη Δημοκρατία προερχόμενο από κέρδη τα οποία σε οποιοδήποτε στάδιο υπέστησαν λογιζόμενη διανομή δυνάμει του παρόντος άρθρου, η έκτακτη εισφορά που καταβλήθηκε λόγω της λογιζόμενης διανομής που αναλογεί στο μέρισμα που λαμβάνει τέτοιο πρόσωπο επιστρέφεται:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση οργανισμού δημοσίου δικαίου-

(i) ο όρος «κέρδη» περιορίζεται στα κέρδη που προκύπτουν από τη διεξαγωγή επιχείρησης. και

(ii) οι όροι «μέτοχος» και «ενδιαφερόμενος μέτοχος» περιλαμβάνουν και την Κυπριακή Δημοκρατία:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι σε περίπτωση διάλυσης εταιρείας, το σύνολο των κερδών των τελευταίων πέντε ετών πριν από τη διάλυση τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί ή δεν έχουν λογιστεί ότι έχουν διανεμηθεί θα λογίζονται κατά τη διάλυση ως διανεμηθέντα μερίσματα και λογίζεται ότι οι μέτοχοι λαμβάνουν τέτοια μερίσματα. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση διάλυσης εταιρείας για σκοπούς αναδιοργάνωσης σύμφωνα με τέτοιες προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται από το Διευθυντή:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι η διάλυση συλλογικού επενδυτικού σχεδίου ανοικτού ή κλειστού τύπου εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

Νοείται ακόμη ότι εταιρεία που εμπίπτει στο παρόν εδάφιο υποβάλλει στο Διευθυντή σχετική δήλωση του λογιζόμενου μερίσματος επί καθορισμένου εντύπου και καταβάλλει την έκτακτη εισφορά σύμφωνα με τέτοια δήλωση:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι ο όρος «εταιρικός φόρος» περιλαμβάνει την έκτακτη εισφορά που επιβάλλεται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, το φόρο που επιβάλλεται σύμφωνα με τον  εκάστοτε σε ισχύ περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο και οποιοδήποτε ποσό αλλοδαπού φόρου που δεν πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος ή και έναντι της έκτακτης εισφοράς για το έτος στο οποίο οφείλονται:

Νοείται έτι, έτι περαιτέρω ότι-

(i) σε περίπτωση έγκρισης ψηφίσματος από εταιρεία για εκούσια διάλυση ή εκκαθάρισή της, η  υποβολή της δήλωσης του λογιζόμενου μερίσματος και η καταβολή της έκτακτης εισφοράς σύμφωνα με αυτή, αναφορικά με το λογιζόμενο μέρισμα επί των κερδών του φορολογικού έτους και των κερδών των αμέσως δύο προηγούμενων φορολογικών ετών, υποβάλλεται το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που επισυμβαίνει το πιο πάνω γεγονός και ο Διευθυντής έχει εξουσία να επιβάλει σχετική φορολογία επί της εταιρείας για είσπραξη της έκτακτης εισφοράς·

(ii) oι διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με λογιζόμενη διανομή, δεν εφαρμόζονται στα λογιστικά κέρδη που προκύπτουν στη διάρκεια της διάλυσης ή εκκαθάρισης εταιρείας, όταν τα περιουσιακά στοιχεία αυτής δεν επαρκούν για την εξόφληση των πιστωτών της και κανένα ποσό δεν μπορεί να διανεμηθεί ή να καταβληθεί στους μετόχους αυτής·

(iii) οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εταιρείας στα πλαίσια διάλυσης ή εκκαθάρισης αυτής οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων, η αγοραία αξία, μετά τη μείωση αυτής με οποιοδήποτε τυχόν φόρο κεφαλαιουχικών κερδών πληρώθηκε, των οποίων υπερβαίνει το κόστος απόκτησης αυτών από την εταιρεία, λογίζεται ως διανεμηθέν μέρισμα ίσο με τη διαφορά μεταξύ της κατά την ημερομηνία διανομής αγοραίας αξίας και του κόστους απόκτησής των·

(iv) σε περίπτωση πραγματοποίησης κερδών κατά τη διάρκεια εκούσιας διάλυσης ή εκκαθάρισης εταιρείας, η λογιζόμενη διανομή μερίσματος επί των κερδών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό ή την αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διανέμονται ή δύνανται να διανεμηθούν στους μετόχους.»·

 

(4) Το ποσό των λογιζόμενων μερισμάτων δυνάμει του εδαφίου (3) μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα διανεμήθηκε στη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται και σε περίπτωση που το πραγματικό μέρισμα πληρώνεται μετά την παρέλευση των δύο ετών από το τέλος του έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, οποιοδήποτε ποσό λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνει το πραγματικό μέρισμα επί του οποίου παρακρατείται η πληρωτέα έκτακτη εισφορά δυνάμει του παρόντος άρθρου. «Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, η φράση ‘πραγματικό μέρισμα’ περιλαμβάνει πραγματικό μέρισμα που διανεμήθηκε στη διάρκεια του φορολογικού έτους, στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται:

Νοείται ότι, στην περίπτωση οργανισμού δημοσίου δικαίου ο όρος «μέρισμα» περιλαμβάνει το ποσό από τα πλεονάσματα που κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το πραγματικό μέρισμα διανεμήθηκε σε εταιρεία η οποία δεν ανήκει άμεσα και εξ’ ολοκλήρου σε φυσικό πρόσωπο ή φυσικά πρόσωπα και κατά τη κρίση του Διευθυντή, η παρεμβολή της εταιρείας αυτής ως μετόχου της εταιρείας που κατέβαλε το μέρισμα δεν εξυπηρετεί οποιοδήποτε ουσιαστικό εμπορικό ή οικονομικό σκοπό, αλλά έχει ως κύριο σκοπό την αποφυγή, τη μείωση ή την αναβολή της καταβολής της έκτακτης εισφοράς, ο Διευθυντής δύναται να θεωρήσει ότι το μέρισμα έχει καταβληθεί στο άτομο ή άτομα που ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα την εταιρεία που έλαβε το μέρισμα, και να απαιτήσει την καταβολή έκτακτης εισφοράς πάνω στα μερίσματα αυτά είτε από την εταιρεία που έλαβε το μέρισμα, είτε από το άτομο ή άτομα τα οποία άμεσα ή έμμεσα ελέγχουν αυτήν.

(5) Για τους σκοπούς του εδαφίου (3), ο όρος «κέρδη» σημαίνει τα λογιστικά κέρδη όπως υπολογίζονται σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές αρχές αλλά μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε μεταφορών στα αποθεματικά που προβλέπονται σε οποιοδήποτε νόμο:

Νοείται ότι οι διατάξεις των εδαφίων (4) μέχρι (8) του άρθρου 13 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου που αφορούν συμψηφισμό ζημιών συγκροτήματος, καθώς και οποιαδήποτε ποσά, περιλαμβανομένων και πρόσθετων αποσβέσεων, που προέρχονται ή που είναι αποτέλεσμα επανεκτίμησης κινητών και ακινήτων αξιών, δεν επηρεάζουν τα λογιστικά κέρδη.

(6) Οι διατάξεις του εδαφίου (3) δεν εφαρμόζονται αναφορικά με κέρδη που αναλογούν στους μετόχους που δεν είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία.

(7) Όταν εταιρεία καταβάλλει μέρισμα, οφείλει να εφοδιάζει κάθε μέτοχο με πιστοποιητικό, στο οποίο θα δηλώνονται τα πιο κάτω:

(α) Το ποσό του μερίσματος το οποίο πληρώνεται στο μέτοχο,

(β) η έκτακτη εισφορά που παρακρατήθηκε από την εταιρεία αναφορικά με το μέρισμα που πληρώθηκε.

(8) Στην περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου εταιρείας, οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται ή είναι πληρωτέα σε άτομο μέτοχο πέραν του ποσού του μετοχικού  κεφαλαίου που πραγματικά καταβλήθηκε από τέτοιο μέτοχο, λογίζονται ως διανεμηθέντα μερίσματα:

Νοείται ότι τα κατά το εδάφιο αυτό λογιζόμενα ως διανεμηθέντα μερίσματα μειώνονται με οποιοδήποτε μέρισμα εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (3):

Νοείται περαιτέρω ότι η εξαργύρωση μεριδίου ή μετοχής σε συλλογικό επενδυτικό σχέδιο ανοικτού ή κλειστού τύπου δε συνιστά μείωση κεφαλαίου.

(9) Έκπτωση αναφορικά με το ξένο φόρο επί του εισοδήματος που υπόκειται σε έκτακτη εισφορά θα παραχωρείται σύμφωνα με τα άρθρα 34, 35 και 36 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου.

(10) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εταιρεία που έχει επιλέξει να φορολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 46 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου απαλλάσσεται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς για τα έτη 2003, 2004 και 2005.

(11) Σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε άτομο το οποίο έχει την κατοικία (domicile) του στη Δημοκρατία, μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία σε άλλο άτομο το οποίο δεν έχει την κατοικία (domicile) του στη Δημοκρατία και το οποίο είναι σύζυγος ή συγγενής του ή συγγενής του/της συζύγου του μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείας και ο Διευθυντής κρίνει ότι ο βασικός σκοπός ή ένας από τους βασικούς σκοπούς της μεταβίβασης είναι η αποφυγή καταβολής έκτακτης εισφοράς, το εισόδημα που προκύπτει από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία υπόκειται σε έκτακτη εισφορά, η οποία εισπράττεται είτε από το άτομο που μεταβίβασε τα περιουσιακά στοιχεία, είτε από το άτομο στο οποίο αυτά μεταβιβάστηκαν.

(12) Έκτακτη εισφορά για λογιζόμενη διανομή μερίσματος σχετικά με λογιστικό κέρδος το οποίο προκύπτει στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δεν καταβάλλεται:

Νοείται ότι, σε περίπτωση διάθεσης ή κατοχής δι’ ιδίαν χρήσιν ακίνητης ιδιοκτησίας από το δανειστή, η οποία αποκτήθηκε στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης για σκοπούς φορολόγησης του δανειστή δυνάμει των διατάξεων του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015, ως κόστος κτήσης θεωρείται η τιμή αναδιάρθρωσης και το προϊόν διάθεσης μειώνεται με οποιοδήποτε ποσό επιστρέφεται ή περισσεύει, κατά περίπτωση, στο δανειολήπτη:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που:

(i) Κατά την αναδιάρθρωση ή

(ii) κατά τη διάθεση ή κατοχή δι’ ιδίαν χρήσιν ακίνητης ιδιοκτησίας από το δανειστή, η οποία αποκτήθηκε στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης,

επιστρέφεται ή περισσεύει, κατά περίπτωση, στο δανειολήπτη οποιοδήποτε μέρος από το προϊόν διάθεσης, τότε το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στο λογιστικό κέρδος του δανειολήπτη στο φορολογικό έτος στο οποίο επιστράφηκε ή περισσεύει, κατά περίπτωση, το ποσό και υπόκειται σε λογιζόμενη διανομή κερδών.

Για σκοπούς της παρούσας επιφύλαξης η έκτακτη εισφορά που προκύπτει δυνάμει της παρούσας επιφύλαξης περιορίζεται και καταβάλλεται κατά το ποσό που επιστρέφεται ή περισσεύει, κατά περίπτωση, αφού αφαιρεθεί από αυτό ο φόρος που καταβλήθηκε δυνάμει των κατ’ αναλογίαν διατάξεων του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο Διευθυντής στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης διαπιστώσει ότι απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής έκτακτης εισφοράς ή επιβολή μηδενικής έκτακτης εισφοράς με βάση τις διατάξεις του περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015 είναι λανθασμένη λόγω πράξεων του προσώπου οι οποίες αποδεδειγμένα δεν είναι γνήσιες ή είναι εικονικές, έχει εξουσία όπως παρά τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου, προχωρήσει σε επιβολή στο πρόσωπο αυτό του ορθού ποσού έκτακτης εισφοράς.

(12Α) Δεν καταβάλλεται έκτακτη εισφορά για λογιζόμενη διανομή μερίσματος σχετικά με το λογιστικό κέρδος που προκύπτει λόγω διαγραφής μέρους ή του συνόλου πιστωτικής δευκόλυνσης ή χορήγησης που πραγματοποιείται από δανειστή η οποία αποτελούσε μη εξυπηρετούμενη χορήγηση κατά ή πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2015, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

(13) Οι διατάξεις του εδαφίου (3) δεν εφαρμόζονται αναφορικά με λογιστικά κέρδη που προκύπτουν κατά την αναδιοργάνωση:

Νοείται ότι, τέτοια λογιστικά κέρδη συμπεριλαμβάνονται στα κέρδη που υπόκεινται στις πρόνοιες λογιζόμενης διανομής κατά το φορολογικό έτος στο οποίο επισυμβαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα:

(i) Μερική ή ολική αποξένωση από τη λήπτρια εταιρεία του μεταβιβαζόμενου στοιχείου ενεργητικού από το οποίο   προέκυψαν τέτοια λογιστικά κέρδη.

(ii) Άμεση ή έμμεση, μερική ή ολική αποξένωση, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης, των μετοχών της λήπτριας εταιρείας από τη μεταβιβάζουσα εταιρεία ή από άλλη εταιρεία οι οποίες αποκτήθηκαν κατά την αναδιοργάνωση.

(iii) Μείωση του κεφαλαίου της λήπτριας ή οποιασδήποτε εταιρείας παρεμβάλλεται μεταξύ της μεταβιβάζουσας και της λήπτριας εταιρείας το οποίο εκδόθηκε κατά την αναδιοργάνωση:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις της πιο πάνω επιφύλαξης εφαρμόζονται με την ίδια χρονολογική σειρά των γενόμενων αποξενώσεων στα λογιστικά κέρδη που εξαιρέθηκαν και τα οποία κατ’ αναλογίαν αφορούν την εν λόγω αποξένωση και συμπεριλαμβάνονται στα κέρδη της εταιρείας από την οποία γίνεται η αποξένωση:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, το άθροισμα των λογιστικών κερδών που αναπροσαρμόζονται δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των λογιστικών κερδών που αρχικά εξαιρέθηκαν των προνοιών της λογιζόμενης διανομής με βάση τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.