Υποχρέωση καταβολής έκτακτης εισφοράς

3.—(1) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, κάθε πρόσωπο που καθορίζεται στο εδάφιο (2) υποχρεούται να καταβάλλει έκτακτη εισφορά για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Δημοκρατίας.

(2) Τα πρόσωπα τα οποία υποχρεούνται να καταβάλλουν έκτακτη εισφορά σύμφωνα με το εδάφιο (1) είναι-

(α) Κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία το οποίο λαμβάνει ή λογίζεται ότι λαμβάνει οποιαδήποτε μερίσματα από εταιρεία, σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) στο ποσό του μερίσματος:

Νοείται ότι εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία απαλλάσσεται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς αναφορικά με μερίσματα τα οποία λαμβάνει από εταιρεία που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία:

Νοείται περαιτέρω ότι εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή εταιρεία που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία, η οποία λαμβάνει μερίσματα από εταιρεία που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, στην οποία η εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή η εταιρεία που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία, κατέχει άμεσα τουλάχιστον ένα τοις εκατόν (1%) του μετοχικού κεφαλαίου απαλλάσσεται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς επί των εν λόγω μερισμάτων. Η απαλλαγή αυτή δεν εφαρμόζεται—

(i) Αν η καταβάλλουσα το μέρισμα εταιρεία επιδίδεται άμεσα ή έμμεσα περισσότερο από πενήντα τοις εκατόν (50%) σε δραστηριότητες οι οποίες απολήγουν σε εισόδημα από επένδυση· και

(ii) η επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου πάνω στο εισόδημα της καταβάλλουσας το μέρισμα εταιρείας είναι σημαντικά λιγότερη από τη φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή της εταιρείας που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία:

Νοείται ακόμη ότι μερίσματα που εκδίδονται από εισόδημα που προέρχεται από μερίσματα τα οποία υπέστησαν φόρο εισοδήματος -στην πηγή με συντελεστή 20% και η έκδοση των οποίων γίνεται σε περίοδο έξι ετών από την ημερομηνία απόκτησής των, απαλλάσσονται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς·

(β) κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, το οποίο λαμβάνει ή πιστώνεται με ποσό τόκου, εκτός τόκου που εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (γ), σε ποσοστό δέκα τοις εκατόν (10%) επί του ποσού των τόκων που λαμβάνονται ή πιστώνονται:

Νοείται ότι-

(i) Τόκος που αποκτά ένα πρόσωπο από τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησής του, περιλαμβανομένου τόκου που συνδέεται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης, δε θεωρείται τόκος για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου·

(ii) τόκος που λογίζεται ότι καταβάλλεται σε εταιρεία δυνάμει του άρθρου 39 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου·

(iii) άτομο του οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα, περιλαμβανομένων και των τόκων, δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€12.000) ετησίως, έχει δικαίωμα επιστροφής της παρακρατηθείσας έκτακτης εισφοράς επί των τόκων πέραν του ποσού που αντιστοιχεί στο τρία επί τοις εκατόν (3%)·

(γ) κάθε άτομο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία για τόκους που λαμβάνει ή πιστώνεται από πιστοποιητικά αποταμιεύσεως της Κυπριακής Κυβέρνησης, χρεόγραφα αναπτύξεως της Κυπριακής Κυβέρνησης καθώς και τόκους που λαμβάνει ή πιστώνεται ταμείο προνοίας ή το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε ποσοστό τρία  τοις  εκατόν (3%)·

(δ) κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία το οποίο έχει εισόδημα από ενοίκια, σε ποσοστό τρία τοις εκατόν (3%) επί του ποσού των ακαθαρίστων ενοικίων μειωμένων κατά ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%)·

(ε) [Διαγράφηκε]

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, λογίζεται ότι έχει διανείμει εβδομήντα τοις εκατόν (70%) των κερδών της που κτώνται ή προκύπτουν στο φορολογικό έτος, μετά τη μείωσή τους από τον εταιρικό φόρο που πληρώθηκε ή που είναι πληρωτέος πάνω στα εν λόγω κέρδη, υπό μορφή μερισμάτων στους ενδιαφερόμενους μετόχους της κατά το τέλος της περιόδου των δυο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, και οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι θα φορολογούνται ανάλογα σε έκτακτη εισφορά πάνω σε τέτοια μερίσματα. Οποιαδήποτε έκτακτη εισφορά είναι πληρωτέα από μέτοχο ως συνέπεια λογιζόμενης διανομής μερίσματος καταβάλλεται κατά πρώτο λόγο από την εταιρεία η οποία θα χρεώνει τέτοια εισφορά στους μετόχους:

Νοείται ότι σε περίπτωση προσώπου μη κατοίκου στη Δημοκρατία το οποίο λαμβάνει μέρισμα από εταιρεία κάτοικο στη Δημοκρατία προερχόμενο από κέρδη τα οποία σε οποιοδήποτε στάδιο υπέστησαν λογιζόμενη διανομή δυνάμει του παρόντος άρθρου, η έκτακτη εισφορά που καταβλήθηκε λόγω της λογιζόμενης διανομής που αναλογεί στο μέρισμα που λαμβάνει τέτοιο πρόσωπο επιστρέφεται:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση οργανισμού δημοσίου δικαίου-

(i) ο όρος «κέρδη» περιορίζεται στα κέρδη που προκύπτουν από τη διεξαγωγή επιχείρησης. και

(ii) οι όροι «μέτοχος» και «ενδιαφερόμενος μέτοχος» περιλαμβάνουν και την Κυπριακή Δημοκρατία:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι σε περίπτωση διάλυσης εταιρείας, το σύνολο των κερδών των τελευταίων πέντε ετών πριν από τη διάλυση τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί ή δεν έχουν λογιστεί ότι έχουν διανεμηθεί θα λογίζονται κατά τη διάλυση ως διανεμηθέντα μερίσματα και λογίζεται ότι οι μέτοχοι λαμβάνουν τέτοια μερίσματα. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση διάλυσης εταιρείας για σκοπούς αναδιοργάνωσης σύμφωνα με τέτοιες προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ακόμη ότι εταιρεία που εμπίπτει στο παρόν εδάφιο υποβάλλει στο Διευθυντή σχετική δήλωση του λογιζόμενου μερίσματος επί καθορισμένου εντύπου και καταβάλλει την έκτακτη εισφορά σύμφωνα με τέτοια δήλωση.

(4) Το ποσό των λογιζόμενων μερισμάτων δυνάμει του εδαφίου (3) μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα διανεμήθηκε στη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται και σε περίπτωση που το πραγματικό μέρισμα πληρώνεται μετά την παρέλευση των δύο ετών από το τέλος του έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, οποιοδήποτε ποσό λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνει το πραγματικό μέρισμα επί του οποίου παρακρατείται η πληρωτέα έκτακτη εισφορά δυνάμει του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι, στην περίπτωση οργανισμού δημοσίου δικαίου ο όρος «μέρισμα» περιλαμβάνει το ποσό από τα πλεονάσματα που κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(5) Για τους σκοπούς του εδαφίου (3), ο όρος «κέρδη» σημαίνει τα λογιστικά κέρδη όπως υπολογίζονται σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές αρχές αλλά μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε μεταφορών στα αποθεματικά που προβλέπονται σε οποιοδήποτε νόμο:

Νοείται ότι οι διατάξεις των εδαφίων (4) μέχρι (8) του άρθρου 13 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου που αφορούν συμψηφισμό ζημιών συγκροτήματος, καθώς και οποιαδήποτε ποσά, περιλαμβανομένων και πρόσθετων αποσβέσεων, που προέρχονται ή που είναι αποτέλεσμα επανεκτίμησης κινητών και ακινήτων αξιών, δεν επηρεάζουν τα λογιστικά κέρδη.

(6) Οι διατάξεις του εδαφίου (3) δεν εφαρμόζονται αναφορικά με κέρδη που αναλογούν στους μετόχους που δεν είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία.

(7) Όταν εταιρεία καταβάλλει μέρισμα, οφείλει να εφοδιάζει κάθε μέτοχο με πιστοποιητικό, στο οποίο θα δηλώνονται τα πιο κάτω:

(α) Το ποσό του μερίσματος το οποίο πληρώνεται στο μέτοχο,

(β) η έκτακτη εισφορά που παρακρατήθηκε από την εταιρεία αναφορικά με το μέρισμα που πληρώθηκε.

(8) Στην περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου εταιρείας, οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται ή είναι πληρωτέα στους μετόχους, μέχρι του ποσού του αδιανέμητου φορολογητέου εισοδήματος οποιουδήποτε έτους το οποίο προκύπτει προτού αφαιρεθούν οι εκπτώσεις για ζημιές που μεταφέρονται από προηγούμενα έτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, θα λογίζονται ως διανεμηθέντα μερίσματα και λογίζεται ότι οι μέτοχοι λαμβάνουν τέτοια μερίσματα:

Νοείται ότι τα κατά το εδάφιο αυτό λογιζόμενα ως διανεμηθέντα μερίσματα μειώνονται με οποιοδήποτε μέρισμα εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (3).

(9) Έκπτωση αναφορικά με το ξένο φόρο επί του εισοδήματος που υπόκειται σε έκτακτη εισφορά θα παραχωρείται σύμφωνα με τα άρθρα 34, 35 και 36 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου.

(10) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εταιρεία που έχει επιλέξει να φορολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 46 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου απαλλάσσεται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς για τα έτη 2003, 2004 και 2005.

(11) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) και των εδαφίων (3) μέχρι (9) ο όρος «μερίσματα» δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε μερίσματα που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από κέρδη πραγματοποιηθέντα από την εκμετάλλευση κυπριακού πλοίου ή από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμων.