Καταβολή της εισφοράς

4.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο πληρώνει μερίσματα ή τόκους ή ενοίκια, οφείλει όπως παρακρατεί έκτακτη εισφορά σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 3 από οποιαδήποτε πληρωμή γίνεται ή θα γίνει και καταβάλλει αυτή στο Διευθυντή μαζί με κατάσταση η οποία παρέχει πλήρη στοιχεία των συνθηκών συνεπεία των οποίων έγινε η παρακράτηση και πώς υπολογίστηκε η έκτακτη εισφορά που παρακρατήθηκε:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς παρακράτησης έκτακτης εισφοράς επί ενοικίων σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, «πρόσωπο» σημαίνει εταιρεία, συνεταιρισμό, τη Δημοκρατία και  αρχή τοπικής διοίκησης.

(2) Οποιαδήποτε έκτακτη εισφορά, η οποία απαιτείται όπως παρακρατηθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), θεωρείται ως έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε στο πρόσωπο από το οποίο απαιτείται όπως η εν λόγω έκτακτη εισφορά παρακρατηθεί και δύναται να ανακτηθεί από αυτό:

Νοείται ότι τίποτε από όσα προβλέπονται στον παρόντα Νόμο δεν ερμηνεύεται ότι εμποδίζει το Διευθυντή να εισπράξει την έκτακτη αυτή εισφορά από το πρόσωπο το οποίο απέκτησε το μέρισμα ή τον τόκο ή τα ενοίκια, παρά το γεγονός ότι δεν επεβλήθη φορολογία επί του προσώπου αυτού:

Νοείται περαιτέρω ότι όταν δεν παρέχονται καταστάσεις ή άλλα στοιχεία, ο Διευθυντής δύναται να καθορίσει κατά την κρίση του το ποσό της έκτακτης εισφοράς το οποίο έπρεπε να παρακρατηθεί.

(3) Αν οποιαδήποτε τέτοια έκτακτη εισφορά δεν παρακρατηθεί ή αν, αφού παρακρατήθηκε, δεν καταβληθεί στο Διευθυντή μέσα στο μήνα ο οποίος έπεται του μήνα κατά τον οποίο έπρεπε να εγίνετο ή έγινε η παρακράτηση, προστίθεται σε αυτή τόκος με ποσοστό εννέα τοις εκατόν ετησίως.

(4) Η εισφορά επί των ενοικίων και των μερισμάτων ή τόκων από πηγές εκτός της Δημοκρατίας καταβάλλεται σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου και τις 31 Δεκεμβρίου του κάθε έτους αντίστοιχα. Στην περίπτωση που η εισφορά δεν καταβληθεί εντός της προθεσμίας αυτής προστίθεται σ' αυτή τόκος σε ποσοστό εννέα τοις εκατόν (9%) ετησίως.

(5)  Η έκτακτη εισφορά επί των κερδών που λογίζονται ότι διανέμονται δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 3 καταβάλλεται μαζί με δήλωση στην οποία παρέχονται πλήρη στοιχεία του τρόπου υπολογισμού της έκτακτης εισφοράς μέχρι την 31η Ιανουαρίου του τρίτου έτους που έπεται του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται:

Νοείται ότι, ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και καταβολής της έκτακτης εισφοράς για τα κέρδη που αφορούν το φορολογικό έτος 2018, ορίζεται η 30ή Απριλίου 2021.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η βεβαίωση, καταβολή, είσπραξη και παρακράτηση οποιουδήποτε ποσού έκτακτης εισφοράς καθώς και οποιουδήποτε τόκου επ' αυτής διενεργείται σύμφωνα με τις ανάλογες διατάξεις των περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων και του περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου.