Υποχρέωση καταβολής έκτακτης εισφοράς

3.—(1) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, κάθε πρόσωπο που καθορίζεται στο εδάφιο (2) υποχρεούται να καταβάλλει έκτακτη εισφορά για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Δημοκρατίας.

(2) Τα πρόσωπα τα οποία υποχρεούνται να καταβάλλουν έκτακτη εισφορά σύμφωνα με το εδάφιο (1) είναι-

(α) Κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία το οποίο λαμβάνει ή λογίζεται ότι λαμβάνει οποιαδήποτε μερίσματα από εταιρεία, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατόν (20%) στο ποσό του μερίσματος:

Νοείται  ότι,  εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία απαλλάσσεται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς αναφορικά με μερίσματα τα οποία λαμβάνει από εταιρεία που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, εξαιρουμένου μερίσματος που καταβάλλεται έμμεσα μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκαν τα κέρδη από τα οποία το εν λόγω μέρισμα προέρχεται:

Νοείται περαιτέρω ότι, μερίσματα που εκδίδονται από εισοδήματα που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από μερίσματα στα οποία καταβλήθηκε έκτακτη εισφορά απαλλάσσονται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς.

Νοείται περαιτέρω ότι εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή εταιρεία που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία, η οποία λαμβάνει μερίσματα από εταιρεία που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, απαλλάσσεται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς επί των εν λόγω μερισμάτων. Η απαλλαγή αυτή δεν εφαρμόζεται—

(i) Αν η καταβάλλουσα το μέρισμα εταιρεία επιδίδεται άμεσα ή έμμεσα περισσότερο από πενήντα τοις εκατόν (50%) σε δραστηριότητες οι οποίες απολήγουν σε εισόδημα από επένδυση· και

(ii) η επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου πάνω στο εισόδημα της καταβάλλουσας το μέρισμα εταιρείας είναι σημαντικά λιγότερη από τη φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή της εταιρείας που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία:

Νοείται ακόμη ότι μερίσματα που εκδίδονται από εισόδημα που προέρχεται από μερίσματα τα οποία υπέστησαν φόρο εισοδήματος -στην πηγή με συντελεστή 20% και η έκδοση των οποίων γίνεται σε περίοδο έξι ετών από την ημερομηνία απόκτησής των, απαλλάσσονται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, πρόσωπο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, το οποίο λογίζεται ότι λαμβάνει μερίσματα από οργανισμό συλλογικών επενδύσεων του οποίου η σύσταση και λειτουργία διέπεται από τον περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο ή από άλλη νομοθεσία που ρυθμίζει τη σύσταση και λειτουργία στη Δημοκρατία άλλων συλλογικών επενδυτικών σχεδίων, υπόκειται σε έκτακτη εισφορά σε ποσοστό προς τρία τοις εκατόν (3%) στο ποσό του μερίσματος:

Νοείται έτι, έτι περαιτέρω ότι οποτεδήποτε διατίθεται από  εταιρεία περιουσιακό στοιχείο σε άτομο μέτοχο αυτής ή σε συγγενή αυτού μέχρι και δευτέρου βαθμού συγγενείας ή σύζυγο αυτού, χωρίς την καταβολή αντιπαροχής ή με αντιπαροχή που είναι μικρότερη από την  αγοραία αξία του περιουσιακού στοιχείου που διατίθεται, λογίζεται ότι η εταιρεία διανέμει μέρισμα ίσο με την αγοραία αξία ή με τη  διαφορά μεταξύ της αγοραίας αξίας και του ποσού της αντιπαροχής:

Νοείται έτι, έτι, έτι περαιτέρω ότι οι διατάξεις της πιο πάνω επιφύλαξης δεν εφαρμόζονται όταν η εν λόγω εταιρεία απέκτησε με δωρεά το περιουσιακό στοιχείο από άτομο μέτοχό της ή από συγγενή αυτού μέχρι και του δευτέρου βαθμού συγγενείας ή από σύζυγο αυτού·

(β) κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, το οποίο λαμβάνει ή πιστώνεται με ποσό τόκου, εκτός τόκου που εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (γ), σε ποσοστό τριάντα τοις εκατόν (30%) επί του ποσού των τόκων που λαμβάνονται ή πιστώνονται:

Νοείται ότι-

(i) Τόκος που αποκτά πρόσωπο από τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησής του, περιλαμβανομένου τόκου που συνδέεται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης και τόκου που αποκτά συλλογικό επενδυτικό σχέδιο ανοικτού ή κλειστού τύπου, δεν θεωρείται τόκος για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου·

(ii) τόκος που λογίζεται ότι καταβάλλεται σε εταιρεία δυνάμει του άρθρου 39 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου·

(iii) άτομο του οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα, περιλαμβανομένων και των τόκων, δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€12.000) ετησίως, έχει δικαίωμα επιστροφής της παρακρατηθείσας έκτακτης εισφοράς επί των τόκων πέραν του ποσού που αντιστοιχεί στο τρία επί τοις εκατόν (3%)·

(γ) κάθε άτομο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία για τόκους που λαμβάνει ή πιστώνεται από πιστοποιητικά αποταμιεύσεως της Κυπριακής Κυβέρνησης, χρεόγραφα αναπτύξεως της Κυπριακής Κυβέρνησης καθώς και τόκους που λαμβάνει ή πιστώνεται ταμείο προνοίας ή το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε ποσοστό τρία  τοις  εκατόν (3%)·

(δ) κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία το οποίο έχει εισόδημα από ενοίκια, σε ποσοστό τρία τοις εκατόν (3%) επί του ποσού των ακαθαρίστων ενοικίων μειωμένων κατά ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατόν (25%)·

(ε) [Διαγράφηκε]

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, λογίζεται ότι έχει διανείμει εβδομήντα τοις εκατόν (70%) των κερδών της που κτώνται ή προκύπτουν στο φορολογικό έτος, μετά τη μείωσή τους από τον εταιρικό φόρο που πληρώθηκε ή που είναι πληρωτέος πάνω στα εν λόγω κέρδη, υπό μορφή μερισμάτων στους ενδιαφερόμενους μετόχους της κατά το τέλος της περιόδου των δυο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, και οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι θα φορολογούνται ανάλογα σε έκτακτη εισφορά πάνω σε τέτοια μερίσματα. Οποιαδήποτε έκτακτη εισφορά είναι πληρωτέα από μέτοχο ως συνέπεια λογιζόμενης διανομής μερίσματος καταβάλλεται κατά πρώτο λόγο από την εταιρεία η οποία θα χρεώνει τέτοια εισφορά στους μετόχους:

Νοείται ότι οι διατάξεις της πιο πάνω παραγράφου αναφορικά με λογιζόμενη διανομή μερίσματος δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τα κέρδη των φορολογικών ετών 2012, 2013 και 2014, νοουμένου ότι κατά την διάρκεια των ετών 2012, 2013 και 2014, αντίστοιχα, η εταιρεία έχει αποκτήσει εγκαταστάσεις μηχανήματα και κτίρια (εξαιρουμένων ιδιωτικών μηχανοκίνητων οχημάτων) όπως αυτά ερμηνεύονται στο άρθρο 10 των περί Φορολογίας  του Εισοδήματος Νόμων του 2002 έως (Αρ. 2) του 2011. Για σκοπούς εφαρμογής της διάταξης αυτής, το κόστος απόκτησης των στοιχείων αυτών αφαιρείται από τα κέρδη για υπολογισμό του ποσού το οποίο θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς λογιζόμενης διανομής:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση προσώπου μη κατοίκου στη Δημοκρατία το οποίο λαμβάνει μέρισμα από εταιρεία κάτοικο στη Δημοκρατία προερχόμενο από κέρδη τα οποία σε οποιοδήποτε στάδιο υπέστησαν λογιζόμενη διανομή δυνάμει του παρόντος άρθρου, η έκτακτη εισφορά που καταβλήθηκε λόγω της λογιζόμενης διανομής που αναλογεί στο μέρισμα που λαμβάνει τέτοιο πρόσωπο επιστρέφεται:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση οργανισμού δημοσίου δικαίου-

(i) ο όρος «κέρδη» περιορίζεται στα κέρδη που προκύπτουν από τη διεξαγωγή επιχείρησης. και

(ii) οι όροι «μέτοχος» και «ενδιαφερόμενος μέτοχος» περιλαμβάνουν και την Κυπριακή Δημοκρατία:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι σε περίπτωση διάλυσης εταιρείας, το σύνολο των κερδών των τελευταίων πέντε ετών πριν από τη διάλυση τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί ή δεν έχουν λογιστεί ότι έχουν διανεμηθεί θα λογίζονται κατά τη διάλυση ως διανεμηθέντα μερίσματα και λογίζεται ότι οι μέτοχοι λαμβάνουν τέτοια μερίσματα. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση διάλυσης εταιρείας για σκοπούς αναδιοργάνωσης σύμφωνα με τέτοιες προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι η διάλυση συλλογικού επενδυτικού σχεδίου ανοικτού ή κλειστού τύπου εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

Νοείται ακόμη ότι εταιρεία που εμπίπτει στο παρόν εδάφιο υποβάλλει στο Διευθυντή σχετική δήλωση του λογιζόμενου μερίσματος επί καθορισμένου εντύπου και καταβάλλει την έκτακτη εισφορά σύμφωνα με τέτοια δήλωση:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι ο όρος «εταιρικός φόρος» περιλαμβάνει την έκτακτη εισφορά που επιβάλλεται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, το φόρο που επιβάλλεται σύμφωνα με τον  εκάστοτε σε ισχύ περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο και οποιοδήποτε ποσό αλλοδαπού φόρου που δεν πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος ή και έναντι της έκτακτης εισφοράς για το έτος στο οποίο οφείλονται:

Νοείται έτι, έτι περαιτέρω ότι-

(i) σε περίπτωση έγκρισης ψηφίσματος από εταιρεία για εκούσια διάλυση ή εκκαθάρισή της, η  υποβολή της δήλωσης του λογιζόμενου μερίσματος και η καταβολή της έκτακτης εισφοράς σύμφωνα με αυτή, αναφορικά με το λογιζόμενο μέρισμα επί των κερδών του φορολογικού έτους και των κερδών των αμέσως δύο προηγούμενων φορολογικών ετών, υποβάλλεται το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που επισυμβαίνει το πιο πάνω γεγονός και ο Διευθυντής έχει εξουσία να επιβάλει σχετική φορολογία επί της εταιρείας για είσπραξη της έκτακτης εισφοράς·

(ii) oι διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με λογιζόμενη διανομή, δεν εφαρμόζονται στα λογιστικά κέρδη που προκύπτουν στη διάρκεια της διάλυσης ή εκκαθάρισης εταιρείας, όταν τα περιουσιακά στοιχεία αυτής δεν επαρκούν για την εξόφληση των πιστωτών της και κανένα ποσό δεν μπορεί να διανεμηθεί ή να καταβληθεί στους μετόχους αυτής·

(iii) οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εταιρείας στα πλαίσια διάλυσης ή εκκαθάρισης αυτής οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων, η αγοραία αξία, μετά τη μείωση αυτής με οποιοδήποτε τυχόν φόρο κεφαλαιουχικών κερδών πληρώθηκε, των οποίων υπερβαίνει το κόστος απόκτησης αυτών από την εταιρεία, λογίζεται ως διανεμηθέν μέρισμα ίσο με τη διαφορά μεταξύ της κατά την ημερομηνία διανομής αγοραίας αξίας και του κόστους απόκτησής των·

(iv) σε περίπτωση πραγματοποίησης κερδών κατά τη διάρκεια εκούσιας διάλυσης ή εκκαθάρισης εταιρείας, η λογιζόμενη διανομή μερίσματος επί των κερδών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό ή την αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διανέμονται ή δύνανται να διανεμηθούν στους μετόχους.»·

 

(4) Το ποσό των λογιζόμενων μερισμάτων δυνάμει του εδαφίου (3) μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα διανεμήθηκε στη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται και σε περίπτωση που το πραγματικό μέρισμα πληρώνεται μετά την παρέλευση των δύο ετών από το τέλος του έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, οποιοδήποτε ποσό λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνει το πραγματικό μέρισμα επί του οποίου παρακρατείται η πληρωτέα έκτακτη εισφορά δυνάμει του παρόντος άρθρου. «Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, η φράση ‘πραγματικό μέρισμα’ περιλαμβάνει πραγματικό μέρισμα που διανεμήθηκε στη διάρκεια του φορολογικού έτους, στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται:

Νοείται ότι, στην περίπτωση οργανισμού δημοσίου δικαίου ο όρος «μέρισμα» περιλαμβάνει το ποσό από τα πλεονάσματα που κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(5) Για τους σκοπούς του εδαφίου (3), ο όρος «κέρδη» σημαίνει τα λογιστικά κέρδη όπως υπολογίζονται σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές αρχές αλλά μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε μεταφορών στα αποθεματικά που προβλέπονται σε οποιοδήποτε νόμο:

Νοείται ότι οι διατάξεις των εδαφίων (4) μέχρι (8) του άρθρου 13 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου που αφορούν συμψηφισμό ζημιών συγκροτήματος, καθώς και οποιαδήποτε ποσά, περιλαμβανομένων και πρόσθετων αποσβέσεων, που προέρχονται ή που είναι αποτέλεσμα επανεκτίμησης κινητών και ακινήτων αξιών, δεν επηρεάζουν τα λογιστικά κέρδη.

(6) Οι διατάξεις του εδαφίου (3) δεν εφαρμόζονται αναφορικά με κέρδη που αναλογούν στους μετόχους που δεν είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία.

(7) Όταν εταιρεία καταβάλλει μέρισμα, οφείλει να εφοδιάζει κάθε μέτοχο με πιστοποιητικό, στο οποίο θα δηλώνονται τα πιο κάτω:

(α) Το ποσό του μερίσματος το οποίο πληρώνεται στο μέτοχο,

(β) η έκτακτη εισφορά που παρακρατήθηκε από την εταιρεία αναφορικά με το μέρισμα που πληρώθηκε.

(8) Στην περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου εταιρείας, οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται ή είναι πληρωτέα σε άτομο μέτοχο πέραν του ποσού του μετοχικού  κεφαλαίου που πραγματικά καταβλήθηκε από τέτοιο μέτοχο, λογίζονται ως διανεμηθέντα μερίσματα:

Νοείται ότι τα κατά το εδάφιο αυτό λογιζόμενα ως διανεμηθέντα μερίσματα μειώνονται με οποιοδήποτε μέρισμα εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (3):

Νοείται περαιτέρω ότι η εξαργύρωση μεριδίου ή μετοχής σε συλλογικό επενδυτικό σχέδιο ανοικτού ή κλειστού τύπου δε συνιστά μείωση κεφαλαίου.

(9) Έκπτωση αναφορικά με το ξένο φόρο επί του εισοδήματος που υπόκειται σε έκτακτη εισφορά θα παραχωρείται σύμφωνα με τα άρθρα 34, 35 και 36 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου.

(10) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εταιρεία που έχει επιλέξει να φορολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 46 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου απαλλάσσεται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς για τα έτη 2003, 2004 και 2005.

(11) [Διαγράφηκε]